Belphégor; vocabulaire

page 5

 

mystère (m)

mysterium

il y a

för…sedan, det finns

fantôme (m)

spöke

étrange

konstig

rumeur (f)

rykte

qui

som

circuler

gå runt

dans

i

assis

sittande

terrasse (f)

terrass

réfléchir

tänka efter

prochain

nästa

article (m)

artikel

fait (m)

fakta

quel

vilken

nuit (f)

natt

gardien (m)

vakt

vu (av voir)

sett

vêtu

iklädd

noir

svart

traverser

korsa, gå över

salle (f)

sal, rum

dieu

gud

barbare

barbarisk

matin (m)

morgon

trouver

hitta, finna, anse

on

man

marque (f)

märke

sur

socle (m)

sockel, nedre del

suivant

följande

autre

annan

retrouver

återfinna

mort

död

pied (m)

fot

renverser

störta omkull, kasta omkull

veut

vill

dire

säga

de plus

och dessutom

fermer

stänga

alors

assassin (m)

mördare

pourquoi

varför

entrer

gå in

certainement

säkert

voleur (m)

tjuv

peut-être

kanske

intéresser

intressera

pendant

under (i tid)

regard (m)

blick

rencontrer

möta, träffa

foule (f)

folkmassa

celui

den som

peut

kan

empêcher

hindra

suivre

följa

des yeux

ögon

bureau (m)

kontor, skrivbord

écrire

skriva

lettre (f)

brev

poser

ställa, lägga

lit

läser

préviens (av prévenir)

förvarna

s’occuper de

ägna sig åt, ta hand om

serez (av être)

kommer att bli

assassiner

mörda

comme

som, såsom

menace (f)

hot

verra (av voir)

kommer att (få) se

à ce moment

i det ögonblicket

sonner

ringa

page 6

 

voix (f)

röst

impatient

orolig

réunir

samla

soir (m)

kväll

compter sur

räkna med

répondre

svara

c’est que

det är så att

pris

upptagen, tagen

tard

sen

d’accord

ok, överens

attendre

vänta på

jeune

ung

riche

rik

lors de

vid, vid tiden för

là-bas

där borta

tomber amoureux

bli kär

mais

men

depuis

sedan, alltsedan

revenir

komma tillbaka

changer

ändra, förändra, växla

jaloux

avundsjuk

se marier

gifta sig

menacer

hota

même

t.o.m.

se suicider

ta livet av sig

quitter

lämna

même

samma

vers

mot, runt, cirka

stationner

parkera

devant

framför

se presser

skynda sig

invité (m)

gäst, inbjuden

bohème

bohemisk

quelques

några

ainsi que

likaväl som

comte (m)

greve

debout

stående

estrade (f)

scen, estrad

remarquable

anmärkningsvärd

beauté (f)

skönhet

déclamer

deklamera, läsa upp högtidligt

dernier

sista, förra

poème (m)

dikt

maîtresse (f)

värdinna, älskarinna, matte

dès que

så snart som

terminer

avsluta, sluta

féliciter

lyckönska

regarder

titta på

vient de

har just gjort något

se diriger

gå mot

lentement

långsamt

demander

fråga, begära, be, kräva

rester

stanna (kvar), återstå

peux

kan

en colère

förbannad

retourner

återvända, vända

page 7

 

lendemain

morgondag, dagen därpå

arriver

komma, hända

faire le ménage

städa

faire la cuisine

laga mat

comme d’habitude

som vanligt

rendre un service

göra en tjänst

plaisir (m)

nöje

mari (m)

make

il faut

man måste

aider

hjälpa

cacher

gömma

instant (m)

ögonblick

quelqu’un

någon

porte (f)

dörr

va

ska, går

ouvrir

öppna

revenir

komma tillbaka

mauvais

dålig

humeur (f)

humör

ennui (m)

tråkighet, bekymmer

compris

förstått

en pleurs

i gråt

tendre

räcka fram

recevoir

ta emot, få

prendre

ta

message (m)

meddelande

combien

hur många, hur mycket

conseiller

råda

sinon

annars, om inte

mourir

reçu

fått

hier

igår

sembler

tycka, verka

s’écrier

skrika ut, utbrista

arriver

hända

malheur (m)

olycka

survivre

överleva

murmurer

mumla, viska

calmer

lugna

déjeuner

äta lunch

ensemble

tillsammans

page 8

 

manger

äta

quand

när

visage (m)

ansikte

énergique

energisk

s’installer

slå sig ner

table (f)

bord

voisin

grann-

surpris

överraskad

précédent

föregående

connais

känner till

pas du tout

inte alls

tiens

se där

croyais (av croire)

trodde

continuer

fortsätta

silence (m)

tystnad

puis

sedan, därefter

ton (m)

ton

toujours

alltid, fortfarande

décider

bestämma, besluta

page 9

 

s’impatienter

vara otålig

ajouter

tillägga

pourrais (av pouvoir)

skulle kunna

écouter

lyssna (på)

parler

prata

disais (av dire)

sade (säga)

demander

fråga, be, begära

rien

ingenting

répondre

svara

un peu

lite

tard

sen

homme (m)

man

quitter

lämna

jeune

ung

fille (f)

tjej, dotter, flicka

tourner

svänga, vända

tête (f)

huvud

celui-ci

denne

sourire (m)

leende

jeter

kasta

serviette (f)

handduk

se lever

stiga upp, resa sig

s’en aller

gå i väg

gêné

besvärad

provoquer

förorsaka

pareil

lika(dan)

feuille (f)

blad

stylo (m)

penna

écrire

skriva

cher, chère

dyr, kära

désolé

ledsen

peine (f)

möda, besvär

ne…plus

inte längre, inte mer

supporter

utstå, uthärda

jalousie (f)

svartsjuka

adieu

avsked

pendant

under (i tid)

revenir

komma tillbaka

dit (av dire)

säger

eu (av avoir)

haft, fått

voix (f)

röst

bas, basse

låg

montrer

visa

paraître

dyka upp, verka, tycka

veut (av vouloir)

vill

aussi

också

venir

komma

retrouver

återfinna

conduire

köra

rester

stanna

seul

ensam, själv

sol (m)

mark

penser

tänka

vieux

gammal

page 10

 

sais (av savoir)

vet

peut-être

kanske

cacher

gömma

trésor (m)

skatt

ou

eller

secret (m)

hemlighet

quelqu’un

någon

connaître

känna till, veta

prendre

ta

poche (f)

ficka

lumière (f)

ljus

examiner

undersöka

puis

sedan, därefter

se pencher

luta sig

socle (m)

sockel, nederdel

soudain

plötslig(t)

humain

mänsklig

habiller

klä

sortir

gå ut, ta fram

ombre (f)

skugga

s’avancer

gå framåt

sans

utan

bruit (m)

buller, ljud, väsen

då, var, där

frapper

knacka, slå

derrière

bakom

surgir

dyka upp

attraper

fånga in

bras (m)

arm

tenir

hålla

se redresser

resa sig upp igen

en train de

hålla på med att

voir

se

se battre

slåss

arriver à

lyckas att

s’échapper

fly

disparaître

försvinna

rapidement

snabbt

attirer

dra till sig

agent (m)

poliskonstapel

monter la garde

vara på vakt

devant

framför

porte (f)

dörr

allumer

tända

reconnaître

erkänna, känna igen

fameux

berömd

présence (f)

närvaro

suspect

misstänkt

obliger

tvinga

arrêter

stanna, stoppa, arrestera

assurer

försäkra

allait

skulle

entendre

höra

exploit (m)

bedrift

quelques

några

en chemin

på vägen

expliquer

förklara

employé

anställd

gouvernement (m)

regering

rechercher

eftersöka, leta efter

page 11

 

auront (av avoir)

kommer att få, kommer att ha

chance (f)

chans, tur

percer

göra hål på

reçoit

får

appel (m)

samtal, rop

comme

som

nourrice (f)

barnflicka

enfant

barn

dame de compagnie

sällskapsdam

désirer

önska

tout de suite

genast

envoyer

skicka

après-midi

eftermiddag

après

efter

presque

nästan

calmer

lugna

femme de chambre (f)

rumsdam, städerska

il faut

man måste

près de

nära

médecin (m)

läkare

cardiaque

hjärt-

tuer

döda

devient (av devenir)

blir

pâle

blek

trouver

tycka, hitta

abandonner

överge

malade

sjuk

passer

hända, gå förbi

tout à l’heure

snart

sauver

rädda

descendre

gå ner, gå av

rue (f)

gata

sauter

hoppa

démarrer

starta

bossu (m)

puckelrygg

suivre

följa

page 12

 

se reposer

vila sig

divan (m)

soffa

salon (m)

vardagsrum

larme (f)

tår

main (f)

hand

trembler

darra, skaka

enfin

äntligen

avoir tort

ha fel

tellement

så mycket, så till den grad

tant

så mycket

être

vara, bli

rêve (m)

dröm

impossible

omöjligt

déjà

redan

secrétaire (m)

form av skrivbord

à côté de

vid sidan av, bredvid

canapé (m)

soffa

renoncer

avstå från

fortune (f)

rikedom, förmögenhet

pourtant

likväl, trots detta

commettre

begå

crime (m)

brott

laisser tomber

avstå, strunta i, ge upp, låta falla

contre

mot

épaule (f)

axel

page 13

 

force (f)

styrka, kraft

se passer

hända, ske

quelque chose

något

au lieu de

i stället för

continuer

fortsätta

pleurer

gråta

se calmer

lugna sig

caprice (m)

nyck, infall

il vaut mieux

det är bäst att

avoir raison

ha rätt

étonné

förvånad

changement (m)

ändring

sois

var!

heureux

lycklig

rendez-vous (m)

möte

pas (m)

steg

tomber

falla, ramla

inanimé

utan liv, livlös

de nouveau

igen, på nytt

accueillir

ta emot

apporter

ta med sig

dont

varav, vars

hier

igår

voici

se här, här är

signer

skriva under

fournir

förse med

piste (f)

spår

pièce (f)

rum, bit, mynt

prêt

färdig, klar

troublé

orolig, bekymrad

page 14

 

enchanté

förtjust

balbutier

stamma

se souvenir

minnas

gêne (m)

besvär

incident (m)

incident, liten händelse

avoir l’intention de

ha för avsikt att

se rendre

bege sig till

accompagner

följa med

volontiers

gärna

partir

åka, åka iväg

voisin

grann-

chercher

leta, söka efter

dîner (m)

middag

ainsi que

såväl som, på samma sätt som

sembler

tyckas, verka

inquiet

orolig

indécis

obestämd

page 15

 

attentivement

uppmärksamt

écriture (f)

skrivstil

typé

typisk, karakteriserad

celle

den

imité

imiterad

angoissé

orolig, ångestfull

soupçonner

misstänka

prouver

bevisa

commencer

börja

entourage (m)

omgivning

il est évident

det är uppenbart, det är självklart

rencontrer

möta

gens

folk

société (f)

samhälle, företag

hétéroclite

blandad, oregelbunden

avoir le temps de

ha tid att

voler

flyga, stjäla

éclat (m)

del, bit

caillou (m)

sten

page 16

 

conseil (m)

råd

cesser

sluta, upphöra

fort

stark

misérable

eländig

oser

våga

verrons (av voir)

vi kommer att få se

envelopper

innesluta, inlinda

soyez

var!

patient

tålmodig

attendre

vänta på

malheureux

olycklig

mieux

bättre

appuyer

trycka

sonnette (f)

ringklocka

apparaître

dyka upp, synas

donc

alltså

avoir besoin de

ha behov att, behöva

escalier (m)

trappa

ouvrir

öppna

doucement

lugnt, stilla

étendu

utsträckt

lit (m)

säng

dormir

sova

profond

djup

se glisser

halka, stoppa in, smyga in

jardin (m)

trädgård

se diriger

styra sig mot

entreouvert

halvöppen

s’approcher de

närma sig

lequel

vilken

page 17

 

lentement

långsamt

repartir

åka tillbaka

heurter

slå emot

courir

springa

domestique

betjänt, tjänstefolk

tout à coup

plötsligt

asseoir

sitta

se fixer

fastna, fästa

se sentir

känna sig

tranquille

lugn

sonner

ringa

page 18

 

affolé

bestört, förvirrad, utom sig

concierge

portvakt

pâlir

bli blek

s’apercevoir

få syn på

consoler

trösta

convenu

överenskommet

promettre

lova

renfermer

stänga in

attention (f)

uppmärksamhet

porter

bära

ne…aucun

ingen, inte en enda

marque (f)

märke

probablement

troligen

empreinte (f)

avtryck

puisque

eftersom

gant (m)

handske

se trouver

befinna sig, ligga

visiter

besöka

faire le tour

gå runt

trace (f)

spår, märke

escalader

klättra upp för, bestiga

mur (m)

vägg, mur

page 19

 

fermer

stänga

clef (f)

nyckel

depuis

sedan, alltsedan

au bout de

i änden av

atelier (m)

verkstad, ateljé

aile (f)

vinge

à mon avis

enligt min åsikt

fatigué

trött

remercier

tacka

venu (av venir)

kommit

vite

snabbt, fort

avoir peur

vara rädd

vie (f)

liv

danger (m)

fara

protéger

skydda

faible

svag

demi-heure (f)

halvtimme

travail (m)

arbete

comparer

jämföra

incroyable

otrolig

se ressembler

likna

croire

tro

aboyer

skälla

page 20

 

nouvelle (f)

nyhet

raconter

berätta

coup de téléphone (m)

telefonsamtal

voisin (m)

granne

annoncer

meddela

banlieue (f)

förort

le long de

längs

salopette

arbetarbyxa, snickarbyxor

roue (f)

hjul

arrière

bak-

aider

hjälpa

se pencher

luta sig

coup (m)

slag

se réveiller

vakna

fleuve (m)

flod

nager

simma

pu (av pouvoir)

kunnat (kunna)

page 21

 

parfait

perfekt

plan (m)

plan, idé

appartement (m)

lägenhet

tout le monde

alla, allihopa

pardonner

förlåta

certainement

säkert

employer

anställa, använda

mari (m)

man, äkta man, make

boîte (f)

låda, burk, ask

adresser

adressera, sända till

gâter

skämma bort

rougir

rodna, bli röd

se tromper

missta sig

cadeau (m)

present, gåva

met (av mettre)

sätter, lägger (sätta, ställa, lägga)

casser

ha sönder, förstöra

morceau (m)

bit

verre (m)

glas

remplir

fylla

produit (m)

produkt

chimique

kemisk

suite (f)

följd

fin (f)

slut

déclarer

säga, förklara

empoisonner

förgifta

église (f)

kyrka

s’éclairer

lysa upp

page 22

 

dalle (f)

sten

fleur (f)

blomma

lis (m)

lilja

plusieurs

flera, många

fois (f)

gång

basculer

knuffa

découvrir

upptäcka

pierre (f)

sten

centaine (f)

hundratal

s’arrêter

stanna, stoppa

bois (m)

skog, trä

vêtu

klädd

souterrain

underjord

signe (m)

tecken

pousser

knuffa, trycka

côté (m)

sida

en dessous

under

page 23

 

trou (m)

hål

au fond

i botten, längst in

coffre (m)

kassaskåp, kista

peine (f)

möda, besvär

initiale (f)

första bokstaven, initial

or (m)

guld

roi (m)

kung

posséder

äga

ferrure (f)

järnbeslag

angle (m)

hörn

détacher

ta bort

arracher

slita bort

crypte (f)

krypta

exclamation (f)

utbristning

surprise (f)

överraskning

joie (f)

glädje

plein

full

bijou (m)

smycke

diadème (m)

diadem, ett smycke

couronne (f)

krona

page 24

 

oreille (f)

öra

couteau (m)

kniv

immeuble (m)

fastighet

aide (f)

hjälp

faux fausse

falsk

tiroir (m)

låda, byrålåda

bibliothèque (f)

bokhylla, bibliotek

placer

placera

manuscrit (m)

manuskript, handskrivet papper

devait

borde, skulle

emporter

ta med sig

agitation (f)

upprymdhet, livlighet

chemise (f)

skjorta

chaussette (f)

strumpa

nom (m)

namn

loi (f)

lag

page 25

 

policier (m)

polis

perquisitionner

utfråga

envahir

invadera

oublier

glömma

accuser

anklaga

justifier

rättfärdiga, göra rätt, bevisa

s’arranger

ordna sig

permettre

tillåta

déplacer

flytta

déguiser

klä ut

emmener

föra med sig

armoire (f)

skåp

redingote (f)

väst, lång kappa

gilet (m)

väst

pantalon (m)

byxa

chapeau (m)

hatt

perruque (f)

peruk

barbe (f)

skägg

transformer

förändra

prodigieux

anmärkningsvärd, storartad

admiration (f)

beundran

preuve (f)

bevis

page 26

 

château (m)

slott

appartenir

tillhöra

collectionneur (m)

samlare

antiquité (f)

antika saker

complice (m)

medbrottsling, medhjälpare

prison (f)

fängelse

obéir

lyda

voûté

välvd

cheminée (f)

skorsten

tableau (m)

tavla

munir de

förse med

manomètre (m)

tryckmätare

four (m)

ugn

moi-même

jag själv

fondre

smälta

page 27

 

laisser

lämna, låta

ordonner

kräva

régler

betala, göra upp

compte à régler

något att göra upp

je vous en prie

jag ber er, ingen orsak; artighetsfras

messieurs

mina herrar

asseyez-vous

sätt er

faux

falsk

semblable

liknande

partie (f)

del

troublant

oroande, bekymrande, förvirrande

terminer

sluta, avsluta

voler

flyga, stjäla

page 28

 

intitulé

med namnet, med titeln

reine (f)

drottning

inutile

onödig

loin

långt

décider

bestämma, besluta

mis (av mettre)

lagt, ställt (ställa, lägga, sätta)

moyen (m)

medel, sätt

pénétrer

gå in i

page de garde (f)

omslagssida, försättsblad

ex-libris

bokägarmärke

indiquer

visa

propriétaire (m)

ägare

conclure

dra slutsats

apprendre

lära sig

chose (f)

sak

déposer

lämna, släppa av, lägga ner

trentaine (f)

trettiotal

prudemment

försiktigt, klokt

page 29

 

remettre

ställa tillbaka

remettre en marche

starta om

klaxon (m)

tuta

grave

allvarlig

urgent

brådskande

se tourner

vända sig

agir

handla, agera

courrier (m)

post

retenir l’attention

ta någons uppmärksamhet, märka

honneur (f)

heder, ära

entretien (m)

underhåll, samtal

il s’agit de

det handlar om

particulièrement

särskilt, speciellt

veuillez agréer

var så vänlig och….

expression (f)

uttryck

sentiment (m)

känsla

distinguer

urskilja, hedra, utmärka

page 30

 

rire (m)

skratt

sinistre

dyster, mörk, hotfull, tråkig

déchirer

riva söner, slita

haut

hög

achever

avsluta

sous

under

repas (m)

måltid

cuisinière (f)

kockerska

content

nöjd

affirmer

bekräfta, hävda

pauvre

stackars, fattig

se couvrir

täckas

ridicule

löjlig, löje

connu

känd

imminent

nära inpå, överhängande, hotande

exagérer

överdriva

lecture (f)

läsning

mot (m)

ord

air (m)

syn, min

douloureux

smärtsam

page 31

 

se retirer

dra sig tillbaka

se lever

resa sig, stiga upp

soudain

plötsligt

maladie (f)

sjukdom

espoir (m)

hopp

sauver

rädda

se précipiter

skynda sig, kasta sig

rejoindre

förena sig med

faire sa ronde

göra sin rond, ta sin tur

habit (m)

klädsel, klädesplagg

ordinaire

vanlig

rassurer

lugna

page 32

 

remarquer

märka, påpeka

fini

slut

fou

galen

douleur (f)

smärta

cause (f)

anledning

chagrin (m)

sorg

vrai

sann, riktig

coeur (m)

hjärta

rupture (f)

brytning

toucher

röra

vol (m)

stöld

accablé

nedslagen, tyngd sorg

simple

enkel

traverser

korsa, gå över

au milieu de

i mitten av

couvert

täckt

rose (f)

ros

page 33

 

changer

ändra, byta

beauté (f)

skönhet

entourer de

omge

bougie (f)

stearinljus

auteur (m)

upphovsman

auprès de

hos, vid, invid

désespéré

förtvivlad

sentir

känna

page 34

 

arbuste (m)

buske

colère (f)

ilska

mentir

ljuga

perdu

förlorad, borttappad

jurer

svära

sincerité (f)

ärlighet

fouiller

söka igenom

arbre (m)

träd

courage (m)

mod

ne…jamais

aldrig

désespoir (m)

förtvivlan

parce que

därför att

drogue (f)

drog

a dû (av devoir)

ung: har nog, råkade nog

page 35

 

augmenter

öka

soupçon (m)

misstanke

clair

klar, tydlig

avis (m)

åsikt

vendre

sälja

déguisement (m)

förklädnad

reprendre

återta

plaisir (m)

nöje

moto (f)

motorcykel

vivant

levande

couler

rinna, flyta, sjunka

ignorer

inte veta om

prévenir

förvarna

réussir

lyckas

fer (m)

järn

ceci

detta

invention (f)

uppfinning

intérieur (m)

insida, inne

compteur (m)

räkneverk

gaz (m)

gas

connecter

ansluta

mécanisme (m)

mekanism

horlogerie (f)

urverk, klock-

page 36

 

as (m)

äss, mästare

sous-sol (m)

undervåning, källarplan

léger

lätt

froid

kall

là-dedans

därinne, inuti

effrayé

förskräckt

caisse (f)

låda, kassa

page 37

 

décrire

beskriva

ouvrier (m)

arbetare

doute (m)

tvivel, tvekan

démonter

plocka isär

aussitôt

genast, strax

fil (m)

tråd

relier

binda samman

événement (m)

händelse

se dérouler

utspela sig

être chargé de

ha till uppgift att

mission (f)

uppdrag

délicat

ömtålig, svårt

ordre (m)

order

autopsie (f)

obduktion

jusqu’à

ända till

émotion (f)

känsla, oro

impressionné

imponerad

désespoir (m)

förtvivlan

accorder

gå med på

avant

innan, före

page 38

 

veiller

vaka över

drôle

konstig

s’éteindre

släckas

lueur (f)

ljus(sken)

tandis que

under det att, medan

au secours

hjälp, räddning

fuir

fly

siècle (m)

sekel

titre (m)

titel

page 39

 

enlever

föra bort, ta bort, kidnappa

corps (m)

kropp

s’enfermer

stänga in sig

curieux

nyfiken

excellent

strålande

rapporter

ta med sig tillbaka

premièrement

för det första

appartenu (av appartenir)

tillhört

s’exclamer

utbrista

fait (m)

fakta

questionner

utfråga

dévoué

hängiven, trogen

envers

gentemot

éviter

undvika

page 40

 

augmenter

öka

effrayant

skrämmande

au contraire

tvärtom

bientôt

snart

enlèvement (m)

kidnappning, bortförande

se répandre

sprida sig

quartier (m)

kvarter

nombreux

många

s’assembler

samlas

interroger

utfråga, fråga

témoin (m)

vittne

ravi

förtjust

témoignage (m)

vittnesmål

confirmer

bekräfta

thèse (f)

tes

affreux

förskräcklig

cesser

upphöra

coupable

skyldig

satisfait

nöjd

commis

begått

il y a

för…sedan, det finns

poison (m)

gift

lors de

vid tiden för

page 41

 

menottes

handfängsel

service (m)

tjänst

parole (f)

ord

toit (m)

tak

immédiatement

genast

lancer

kasta, slänga

regard (m)

blick

banc (m)

bänk

évidemment

tydligen

cas (m)

fall

déranger

störa

tirer

dra

page 42

 

avion (m)

flygplan

atterrir

landa

voyageur (m)

resande

en tenue

i klädsel

aviateur (m)

flygare

espérer

hoppas

se presser

skynda sig

avoir hâte de

längta efter

page 43

 

immobile

orörlig

vêtement (m)

kläder

terreur (f)

skräck

autour de

runtomkring

mannequin de cire (m)

vaxdocka, skyltdocka

reproduit

återskapad

visage (m)

ansikte

chef-d’oeuvre (m)

mästerverk

grâce à

tack vare

à la fois

samtidigt

en même temps

samtidigt

page 44

 

coiffeuse (f)

frisörska

glace (f)

spegel

debout

stående

d’abord

först

exécuter

utföra

merveilleux

underbar

assistant (m)

medhjälpare

juste

bara, precis

vivre

leva

lingot (m)

guldtacka

précieux

dyrbar

dessertir

ta loss infattningen runt en ädelsten

évaluer

utvärdera

montant (m)

belopp, summa

page 45

 

environ

ungefär

plonger

dyka

véritable

riktig

tas (m)

hög

féerique

sagolik

cascade (f)

vattenfall

estimation (f)

uppskattning

suffisant

tillräcklig

diamantaire

diamanthandlare

surestimer

överskatta

fonte (f)

smältning

partager

dela

jouer

spela

moqueur

driva med, retlig

casquette (f)

keps

lunettes

glasögon

page 46

 

dos (m)

rygg

bouger

röra sig

facile

enkel

siffler

vissla

mordant

bitande

tristesse (f)

ledsamhet

chemisier (m)

blus

objet (m)

sak

bouche (f)

mun

foudroyant

förlamande

justice (f)

rättvisa

célébrer

fira

au cours de

under (i tid)

fiançailles

förlovningsfest

bonheur (m)

lycka

futur

framtida, blivande

époux

makar

le meilleur

den bästa

page 47

 

balustrade (f)

pelarräcke