code4eme

period 1

 

E

D

C

B

A

repetition moment steg 1

presentation

enkel presentation av sig själv

 

kunna berätta fylligt om sig själv

 

utförlig och varierande presentation av sig själv

siffror

kunna några siffror

 

behärska och använda olika siffror

 

ha bra förståelse för de franska talen

klockan

kunna lite av klockan

 

ha bra förståelse för klockan

 

kunna klockan mycket bra på franska

färger

några färger

 

kunna färgerna på franska

 

kunna många färger

beskriva saker

göra enkla beskrivningar

 

kunna göra ganska varierande beskrivningar av saker

 

kunna göra utförliga beskrivningar av saker och ting

regelbundna verb

ha visst begrepp om -erverben

 

kunna böja verben i presens

 

kunna böja

-erverben i presens och har-formen

textförståelse

kunna översätta enklare texter med olika hjälpmedel

 

kunna översätta olika texter med hjälp av text och ordlista

 

ha god förståelse av en fransk text och kunna hitta översättningar

hörförståelse

kunna uppfatta enklare ord ur vardagligt talad franska från olika media

 

kunna uppfatta vissa ord och uttryck ur fransk media

 

kunna uppfatta och förstå ord och meningar ur franska medier

uttal

ha någorlunda begripligt uttal

 

ha relativt gott uttal

 

ha bra uttal och bra språkligt flyt

min, mitt, din

ha visst begrepp om possessiva pronomen

 

kunna använda possessiva pronomen

 

kunna använda och förstå olika possessiva pronomen

inte-form

kunna säga meningar i ”inte-form”

 

kunna använda inte-form i franskan

 

behärska fransk inte-form

beskriva vägen

göra kortare vägbeskrivningar

 

kunna beskriva vägen

 

kunna göra varierande vägbeskrivningar

berätta om sitt rum

kunna säga något om sitt rum

 

kunna beskriva sitt rum ganska noga

 

kunna göra en fyllig beskrivning av sitt rum

berätta om sina intressen

säga något om sina intressen

 

kunna berätta om olika intressen

 

kunna berätta utförligt om sina intressen

berätta om en annan person

kunna säga något om en annan person

 

kunna berätta ganska fylligt om en annan person

 

kunna göra en utförlig beskrivning av en annan person

dagar, månader, datum

kunna veckan dagar, några månader och datum

 

kunna dagar, månader och datum

 

kunna dagar, månader och datum

vädret

kunna säga något om vädret

 

kunna väderuttrycken

 

behärska de flesta väderuttrycken bra

ställa frågor

kunna ställa enklare frågor

 

kunna ställa flera olika typer av frågor

 

kunna ställa många olika typer av frågor

besvara frågor

kunna besvara enklare frågor

 

kunna besvara olika typer av frågor

 

kunna besvara många olika frågor på franska

egen produktion

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

 

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

 

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

glosor

kunna franskans vanligaste ord #1

#2

kunna franskans vanligaste ord #3

#4

kunna franskans vanligaste ord #5

verben ”vara” + ”ha”

kunna uttrycka jag har – jag är

 

kunna böja verben ha och vara i presens

 

mycket väl behärska verben ha och vara

realia

ha någon kännedom om franska företeelser

 

känna till vad som är typiskt franskt, franska teveserier, något om kultur- och samhällsliv, idrott, skola

 

känna till typiska franska företeelser såsom mat, sport, teveserier, politik, kultur, litteratur, skola, samhälle

texter och textövningar

arbeta med de utvalda texterna, skriva av glosor, hitta översättningar i texten, läsa texterna, lära sig glosorna

 

 

 

E

D

C

B

A

frågor och svar

kunna formulera enkla frågor och svar någorlunda begripligt också delvis kunna förstå frågor och svar

 

kunna formulera frågor och svar på ett mycket korrekt sätt; kunna förstå frågor och svar mycket bra

 

behärska konstruktion av frågor och svar med ett mycket korrekt språkbruk; också kunna förstå frågor och svar i olika situationer                             

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

berätta

någorlunda begripligt och sammanhängande kunna säga vad man gör och vad man har gjort t.ex. i helgen

 

kunna berätta på korrekt franska vad man gör och vad man har gjort genom att använda bl.a. verb i presens och dåtid

 

mycket utförligt kunna berätta vad man gör och vad man har gjort (i helgen, under sommaren etc) med hjälp av verb i presens och dåtid

adjektiv och adverb

kunna några enklare adjektiv och adverb, till viss del kunna böja dem

 

kunna många adjektiv och adverb och kunna använda dessa korrekt i skriftliga och muntliga situationer; förstå och kunna böja adjektiven

 

behärska adjektiv och adverb i franskan, kunna använda dessa varierat i muntliga och skriftliga sammanhang, behärska adjektivens böjning

jämförelser

kunna göra enklare jämförelser på franska på ett någorlunda korrekt språk

 

kunna göra olika typer av jämförelser på franska på ett korrekt språk

 

kunna göra varierande och utförliga jämförelser i muntliga och skriftliga situationer och med ett mycket korrekt språkbruk

basordförråd

öva, repetera, befästa och lära sig nytt basvokabulär

 

öva, repetera, befästa och lära sig nytt basvokabulär

 

öva, repetera, befästa och lära sig nytt basvokabulär

  restaurangen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

på järnvägs-stationen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

fråga efter vägen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

vardagliga situationer

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

vardagliga fraser 1

kunna göra sig någorlunda förstådd med vardagliga fraser i olika sammanhang

 

kunna göra sig förstådd med vardagliga fraser och med ett korrekt språkbruk i olika sammanhang

 

behärska vardagliga fraser såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk i olika sammanhang, kunna använda ett varierat språkbruk

vardagliga fraser 2a (30-50 nya fraser, 40-50 minuters betygssatt lektionsarbete)

kunna göra sig någorlunda förstådd med vardagliga aktivitetsfraser i olika sammanhang och i olika tidsformer

 

kunna göra sig förstådd med vardagliga aktivitetsfraser och med ett korrekt språkbruk i olika sammanhang

 

behärska vardagliga aktivitetsfraser såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk i olika sammanhang, kunna använda ett varierat språkbruk

vardagliga fraser 2b (cirka 30 glosor, nya ord); tema sport

kunna göra sig någorlunda förstådd med vardagliga fraser i olika sammanhang vad gäller idrott och i olika tempusformer

 

kunna göra sig mycket väl förstådd med vardagliga fraser och med ett korrekt språkbruk i olika sammanhang vad gäller idrott och i olika tempusformer

 

behärska vardagliga fraser såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk i olika sammanhang, kunna använda ett varierat språkbruk

hörövning i anslutning till sport; aktuella inspelade program

aktivt auditivt och visuellt arbete med skriftlig redovisning

 

aktivt auditivt och visuellt arbete med skriftlig redovisning

 

mycket aktivt auditivt och visuellt arbete med skriftlig redovisning

vardagliga fraser 3 (cirka 40 fraser)

kunna göra sig någorlunda förstådd med vardagliga fraser i olika sammanhang

 

kunna göra sig förstådd med vardagliga fraser och med ett korrekt språkbruk i olika sammanhang

 

behärska vardagliga fraser såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk i olika sammanhang, kunna använda ett varierat språkbruk

 

Läraren är skyldig att presentera texter av olika slag med cirka 30-50 nya ord- och/eller meningar per 140 minuters pass. Läraren är skyldig att aktivt bedöma varje elevs muntliga, kommunikativa, orala och skriftliga förmågor, både förberett och oförberett. Lärare är också skyldig att läsa in förlorad tid med elever som missat betygsgrundande moment. Det är av stor vikt att läraren låter eleverna aktivt lyssna på vardagligt språk genom olika media (teveprogram, radioprogram). Används lärobok måste detta kompletteras med det auditiva material som finns hos språklärarföreningarna och på länkar via Skolverkets hemsida. Vid användning av bok är också läraren skyldig att använda de diagnostiska proven regelbundet samt använda den tillhörande bedömningsmallen för kunskapsmål och betyg. Bok bör dock bara användas för klasser med låg ambitionsnivå eller för klasser med studiesvårigheter. Läxor är inte betygsgrundande men för att minska elevernas arbetsbörda uppmanas lärare att föreslå cirka 1 läxtillfälle per 70 minuters pass. Dokumentation av elevernas kunskaper blir av större vikt vid färre läxtillfällen. Det är lärarens skyldighet att aktivt bedöma och dokumentera samtliga elevers förmågor samt att jämföra och diskutera detta med andra språklärare i landet via de existerande nätverken.

Lärare uppmanas att placera elev eller elever på olika platser i klassrummet för att öka studiemotiveringen och minska arbetsbördan. Lärare får inte bedöma skriftliga uppgifter om prat eller diskussion förekommer under dessa moment. Lärare bör också samla in den tekniska utrustning som inte brukas under lektionstiden.

Elever som inte når godkända mål skall erbjudas extra inläsningstid med undervisande lärare. Elev kan inte välja ett extra språk eller byta språkval om inte lärare kan skriftligt redovisa på att eleven arbetat väl under lektionstiden. Läraren påminns också om att de moderna språken är obligatoriska i grundskolan.

Det är av stor vikt för samtliga elevers kunskapsinhämtning att dessa kriterier följs. Det är grunden för lärarens arbete och fungerar som ett styrdokument. Lärare kan inte ändra i styrdokumenten. Lärare kan skriva om och förenkla så att innehållet blir mer tillgängligt för elever och målsman. Lärare är också skyldig att begära mer undervisningstid då denne bedömer att eleverna får för lite chans att uppnå kunskapsmålen.

vardagliga fraser

kunna göra sig någorlunda förstådd med vardagliga fraser i olika sammanhang

 

kunna göra sig förstådd med vardagliga fraser och med ett korrekt språkbruk i olika sammanhang

 

behärska vardagliga fraser såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk i olika sammanhang, kunna använda ett varierat språkbruk

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

hörövningar

ha klarat av alla obligatoriska hörövningar med någorlunda godkända resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

period 2

 

E

D

C

B

A

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc; ha deltagit i alla obligatoriska delmoment

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd, ha genomfört alla obligatoriska moment

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd, ha genomfört alla obligatoriska moment med gott resultat

beskriva bilder och berätta

på ett enkelt sätt kunna beskriva bilder och berätta vad man ser på dessa genom att använda ett någorlunda begripligt språk

 

kunna beskriva och berätta till bilder såväl muntligt som skriftligt och genom att använda ett mycket korrekt språkbruk

 

med ett mycket korrekt och varierat språkbruk kunna beskriva och berätta till bilder såväl muntligt som skriftligt

på marknaden

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

vardagliga situationer (floristen, banken, teatern, flygplatsen, klädbutiken m.m.)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

form och partitiv artikel

ha viss förståelse  för form och partitiv artikeln i franskan

 

förstå och kunna använda den franska grammatiken

 

mycket väl behärska och kunna använda franskans väsentligaste grammatikmoment

repetitions-grammatik

känna till grunderna i den franska grammatiken och deltagit i samtliga moment

 

förstå och kunna använda form och partitiv artikel med ett korrekt språkbruk och ha deltagit aktivt i alla moment

 

mycket väl behärska och kunna använda form och partitiv artikel i franskan i olika vardagliga situationer såväl muntligt som skriftligt och ha genomfört alla moment med goda resultat

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

glosor

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på ett korrekt sätt i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på mycket god franska i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på felfri franska i olika meningskonstruktioner

kunna använda och variera sitt ordförråd genom olika glosor; kunna sätta in dessa i olika sammanhang och på ett felfritt språkbruk

skriftliga uppgifter

ha klarat godkänt på merparten av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha klarat godkänt på större delen av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha utfört alla skriftliga uppgifter i form av läxor, prov, anteckningsuppgifter samt övriga skriftliga produktioner på ett mycket korrekt språkbruk

ha utfört samtliga skriftliga uppgifter med mycket bra resultat (minst 14)

ha gjort alla skriftliga uppgifter och klarat dessa med minst 15,5 i resultat och kunna visa att det skrivna språket är mycket korrekt använt

hörövningar

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

muntlig produktion

ha ett korrekt franskt uttal och visat detta under lektionstid i form av muntliga förhör och genomgångar; ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar

ha ett gott uttal samt ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar

vara muntligt mycket korrekt i det franska språket samt ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar

fritt kunna använda det franska språket i olika situationer och ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar med goda resultat

ha ett mycket gott franskt uttal som bevisligen kan användas i olika situationer samt ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar med mycket goda resultat

oregelbundna verb

känna till de vanligaste oregelbundna verben och kunna använda dessa någorlunda begripligt i tal och skrift

 

känna till de oregelbundna verben och kunna använda dessa begripligt i tal och skrift

 

behärska användningen av de oregelbundna verben i franskan, kunna använda och förstå  dessa i olika situationer på ett mycket korrekt språk

 

 

 

 

 

period 3

 

E

D

C

B

A

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

vardagliga situationer (gå och handla, på hotellet, intervjua någon, på flygplatsen, på museum, ringa samtal m.m.)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

läsa bilddialoger i olika vardagliga situationer

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

texter om Paris, Parisrealia

läsa enklare texter om Paris, förstå dessa till viss del och på ett enkelt språk kunna berätta om Paris

 

kunna läsa enklare texter om Paris, förstå dessa och på ett enkelt men korrekt språk kunna berätta om Paris

 

kunna läsa enklare och mer avancerade texter om Paris, behärska dess innehåll och kunna redogöra för olika företeelser i Paris med ett mycket korrekt språkbruk

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

glosor

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på ett korrekt sätt i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på mycket god franska i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på felfri franska i olika meningskonstruktioner

kunna använda och variera sitt ordförråd genom olika glosor; kunna sätta in dessa i olika sammanhang och på ett felfritt språkbruk

skriftliga uppgifter

ha klarat godkänt på merparten av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha klarat godkänt på större delen av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha utfört alla skriftliga uppgifter i form av läxor, prov, anteckningsuppgifter samt övriga skriftliga produktioner på ett mycket korrekt språkbruk

ha utfört samtliga skriftliga uppgifter med mycket bra resultat (minst 14)

ha gjort alla skriftliga uppgifter och klarat dessa med minst 15,5 i resultat och kunna visa att det skrivna språket är mycket korrekt använt

hörövningar

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

muntlig produktion

ha ett korrekt franskt uttal och visat detta under lektionstid i form av muntliga förhör och genomgångar

ha ett gott uttal

vara muntligt mycket korrekt i det franska språket

fritt kunna använda det franska språket i olika situationer

ha ett mycket gott franskt uttal som bevisligen kan användas i olika situationer

shopping

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på bageriet

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på tåget, på järnvägsstationen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på skolresa, frågor och svar

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på tunnelbanan

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på restaurangen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

negationer

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

rätt och fel, missta sig

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

sjukdom, värk, apotek, läkare

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

repetitions-grammatik

känna till grunderna i den franska grammatiken

 

förstå och kunna använda den franska grammatiken

 

mycket väl behärska och kunna använda franskans väsentligaste grammatikmoment

ordförståelse, härleda ord

förstå ords betydelse och ursprung

 

kunna härleda okända franska ord och förstå dess betydelse

 

ha mycket stor kunskap i ords ursprung och betydelse

 

Det är lärarens skyldighet att kräva att alla missade, betygsgrundade moment ges möjlighet att återläsas med lärarens hjälp för att uppnå minst E; skolan är skyldig att utreda om elev är i behov av extra stöd för att uppnå målen i moderna språk; till sin hjälp har lärare och elever dels de diagnostiska testerna som skall genomföras utan förberedelse och skall användas för att mäta elevernas kunskapsnivå dels de nationella proven som även finns i enklare variant för steg 1

Lärare kan ej sätta betyg på elev som missat ett delmoment även om resultaten i de andra momenten är mycket höga. Elev kan då kräva att få tentera av just det momentet t.ex. i form av ett diagnostiskt test eller genom ett nationellt prov.