1fiches12dialoguesetsituations1d  ACHETER UN CD

Hejsan fröken, “kan jag upplysa er om något”?

Bonjour Mademoiselle, je peux vous renseigner?

Hejsan. Ja, jag letar efter en cd av en fransk sångare.

Bonjour. Oui, je cherche un cd d’un chanteur français.

Ja, självklart. Vad heter han?

Oui bien sûr. Comment s’appelle-t-il?

Det är just det, jag vet inte. Jag känner inte till hans namn.

Justement, je ne sais pas. Je ne connais pas son nom.

Vilken typ av musik är det? Snarare rock eller snarare jazz?

C’est quel genre de musique? Plutôt rock ou plutôt jazz?

Det är rock.

C’est du rock. C’est un homme, assez vieux je crois.

Vad sjunger han för sånger?

Qu’est-ce qu’il chante comme chansons?

Förlåt?

Pardon?

Känner ni till namnet på en av hans sånger?

Vous connaissez le nom d’une de ses chansons?

Ja, jag tror att det finns en som heter “Tänd elden!”

Oui, je crois qu’il y en a une qui s’appelleAllumez le feu!”

Åh men det är Johnny då!

Ah mais c’est Johnny alors!

Johnny vad ?

Johnny comment?

Johnny Hallyday, den största franska rockaren!

Johnny Hallyday, le plus grand rockeur français!

Åh ja, kanske, kan jag få lyssna på honom?

Ah oui, peut-être. Je peux l’écouter?

Självklart, här kommer “Tänd elden!”

Bien sûr, voilà la chanson “Allumez le feu!”

Åh ja, den är det! Suveränt! Har ni skivor av honom?

Ah oui, c’est ça! Génial! Vous avez des disques de lui?

Givetvis fröken. Vill ni ha hans senaste cd eller föredrar ni en samlingsskiva?

Naturellement mademoiselle. Vous voulez son dernier cd ou vous préférez une compil?

En vad ?

Une quoi?

En samlingsskiva, det är en cd med flera av hans stora sånger.

Une compilation; c’est un cd avec plusieurs de ses grandes chansons.

Ja, ok, låt gå för en samlingsskiva då.

Oui, d’accord, va pour la compil.

Mycket bra. Varsågod fröken!

Très bien. Voilà mademoiselle!

Tack.

Merci.

Ingen orsak.

De rien.

Nej, det är inte han! Det är inte hon.

Non, ce n’est pas lui. Ce n’est pas elle.

Det är inte dem.

Ce ne sont pas eux.

Hur sjunger han?

Il chante comment?

Hur är hans röst?

Comment est sa voix?

Är det långsamma eller snabba sånger?

Ce sont des chansons lentes och rapides?

Är det modern musik?

C’est de la musique moderne?

Om vad sjunger han?

De quoi chante-t-il?

Vad handlar hans sånger om?

de quoi parlent ses chansons?

Finns texterna till sångerna?

Il y a les paroles des chansons?

Jag gillar inte denna sångerska/denna sångare.

Je n’aime pas cette chanteuse/ce chanteur.

Det är inte i min smak.

Ce n’est pas à mon goût.

jag gillar inte pop.

Je n’aime pas le pop.

Se här en cd som just har kommit ut.

Voilà un cd qui vient de sortir.

Det är en gammal sång från 50-talet.

C’est une vieille chanson des années 50.

Han spelar gitarr och piano.

Il joue de la guitare et du piano.

Hon sjunger med en kör.

Elle chante avec une chorale.

Hon sjunger framförallt sorgliga sånger.

Elle chante surtout des chansons tristes

kärlekssånger

des chansons d’amour

jag såg honom på konsert

je l’ai vu en concert

vi har inte hans senaste skiva/cd

on n’a pas son dernier disque/cd

hans senaste skiva kommer ut i morgon

son dernier disque sort demain

hans senaste skiva kom ut för två veckor sedan

son dernier disque est sorti il y a deux semaines

det är han som skriver sina sånger

c’est lui qui écrit ses chansons

det är inte hon som skriver sina sånger

ce n’est pas elle qui écrit ses chansons

hon sjunger ofta i duett med Pascal Obispo.

elle chante souvent en duo avec Pascal Obispo

Jag älskar den här sångaren!

J’adore ce chanteur!

de är mycket vackra hennes sånger!

elles sont très belles ses chansons.

Hans senaste album är medelmåttigt; det är både högt och lågt.

Son dernier album est moyen, il y a des hauts et des bas

Det är en blandning av stilar.

c’est un mélange de styles.

Det är de ungas nya idol.

c’est le nouvel idole des jeunes

Han har deltagit i Popstars.

il a participé à Popstars

Han har blivit vald till årets sångare 2013.

il a été élu meilleur chanteur de l’année 2013

Han har gjort en stor hitlåt i sommar.

il a fait un grand tube cet été

vem är den mest populära sångaren just nu?

quel est le chanteur le plus populaire actuellement?

kan ni råda mig en bra fransk sångare?

vous pouvez me conseiller un bon chanteur français?

känner ni till någon som sjunger gamla traditionella sånger?

vous connaissez quelqu’un qui chante de vieilles chansons traditionnelles?

det där är bra musik det!

c’est de la bonne musique ça!

det gör ont i öronen det där!

ça fait mal aux oreilles ça!