situation15achats

19faire les courses à Auchan

Du skall gå och handla mat. Titta på inköpslistan och gå till olika snabbköpssajter (se lista). Kopiera pris+bild och räkna samman alltihop. Billigaste matkassen vinner! Bonnes courses! Ibland kan det vara svårt att hitta rätt mängd, du får du/ni improvisera!

Tu vas aller faire tes courses. Regarde la liste des courses et visite les sites des supermarchés selon la liste. Copie les images et les prix. Calcule la somme exacte de tes courses. Celui qui a fait les courses les moins chères aura une petite récompense!

http://www.auchan.fr/

http://www.supermarchesg20.com/

http://www.franprix.fr/

https://www.monoprix.fr/

http://www.dia.fr/

https://drive.intermarche.com/

votre liste des courses

ta liste de courses

 

köpa en macaron

acheter un macaron

hejsan, vad önskas?

bonjour! vous désirez?

hejsan! jag skulle vilja ha en macaron tack

bonjour! je voudrais un macaron s’il vous plaît.

javisst, i vilken smak?

bien sûr, à quel gout?

jag skall ta 3 macaron, en med rosblad, en med blåbär och en med lakrits

je vais prendre 3 macarons, un à la pétale de rose, un aux myrtilles et un à la réglisse

mycket bra, vill ni ha en presentförpackning?

très bien, vous voulez un paquet-cadeau?

nej, tack, jag äter dem på en gång

non, merci, je les mange tout de suite

och varsågod herrn, det blir 7,80 euro

et voilà monsieur, ça fait 7,80 euros

hur mycket kostar en macaron?

c’est combien un macaron?

en macaron kostar 2,60 euro

un macaron c’est 2,60 euros

ok, här är 10 euro

d’accord, voilà 10 euros

tack och här är er växel herrn

merci et voici votre monnaie monsieur

tack, hej då och ha en bra dag!

merci au revoir et bonne journée!

tack, hej då och detsamma

merci, au revoir et pareillement

 

titta på teve

2regarder la télé

vad gör du?

qu’est-ce que tu fais?

jag gör ingenting

je ne fais rien

skall vi titta på teve?

on regarde la télé?

ja, om du vill, vad är det på teve?

oui, si tu veux, qu’est-ce qu’il y a à la télé?

jag vet inte, vi tittar i tidningen

je ne sais pas, on regarde dans le journal

klockan 15.30 är det serien “Louis loppisförsäljaren” på Frankrike 3

à 15.30 il y a la série “Louis la brocante” sur France 3

ja, och klockan 15.45 är det en rugbymatch på Canal+

oui, et à 15.45 il y a un match de rugby sur Canal+

och klockan 15.55 går det en bra film på W9

et à 15.55 il y a un bon film sur W9

åh ja, vilken film?

ah oui, quel film?

det är “Vad har vi gjort för ont åt Gode Gud?”

c’est “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu”

är det en romantisk film?

c’est un film romantique?

ahh inte alls, det är en komisk film

ah pas du tout, c’est un film comique

jag har inte lust att titta på en komisk film, finns det ingenting annat?

je n’ai pas envie de regarder un film comique, il n’y a rien d’autre?

jo, det är “Ingen hade tänkt på det” klockan 16.15

si, il y a “Personne n’y avait pensé” à 16.15

det är en tevelek, eller hur?

c’est un jeu télévisé, n’est-ce pas?

ja, det är ganska kul

oui, c’est assez drôle

bra, vi tittar på det och sedan kan vi titta på 7 till 8 på TF1?

bon, on regarde ça et ensuite on peut regarder 7 à 8 sur TF1?

ja, perfekt, jag sätter på teven

oui, parfait, j’allume la télé

här, vi kan äta chips när vi tittar på teve

tiens, on peut manger des chips en regardant la télé

åh ja, vilken bra idé!

ah oui, quelle bonne idée!

 

välja en film

3choisir un film

skall vi hyra en film i eftermiddag?

on loue un film cet après-midi?

åh ja, vilken bra idé!

ah oui, quelle bonne idée!

vad skall vi hyra för film?

qu’est-ce qu’on loue comme film?

jag vet inte, vad gillar du för filmer , du?

je ne sais pas, qu’est-ce que tu aimes comme film toi?

jag gillar lite allt förutom blodiga filmer och du?

j’aime un peu tout sauf les films gore et toi?

jag tycker bra om sf-filmer och skräckfilmer

j’aime bien les films de sciences fiction et des films d’horreur

se här, det är en rolig film

tiens, voilà un film drôle

vad heter den?

comment s’appelle-t-il?

den heter ”En lugn stund”

il s’appelle ”Une heure de tranquillité”

ah, jag har redan sett den, den är bra den filmen

ah je l’ai déjà vu, il est bien ce film

annars, den där filmen: “Choklad”

sinon, ce film-là: ”Chocolat”

vad är det för slags film?

qu’est-ce que c’est comme film?

det är en film med Omar Sy, den mörka skådespelaren som spelar i “En oväntad vänskap”

c’est un film avec Omar Sy, l’acteur noir qui joue dans “Intouchables”

åh ja, han är suverän den skådespelaren, och filmen, vad handlar den om?

ah oui, il est super cet acteur, et le film, il parle de quoi?

i “Choklad” spelar han rollen som den första svarta skådespelaren, det är en suverän film baserad på en verklig historia

dans “Chocolat” il joue le rôle du premier acteur noir, c’est un film super basé sur une histoire vraie

ja, annars tittar vi på den här filmen: “Barnungen”

oui, sinon on regarde ce film-ci: “La môme”

det är gammalt det där!

c’est vieux ça!

ja, men det är en bra film som berättar Édith Piafs liv

oui, mais c’est un bon film qui raconte la vie d’Édith Piaf

känner jag inte till

je ne connais pas

jo jo, det är en av de mest kända franska sångerskorna

si si, c’est l’une des chanteuses françaises les plus connues

ok, låt gå för den här filmen då

d’accord, allons pour ce film-là

perfekt, jag bjuder

parfait, je t’invite

tack!

merci!

ingen orsak

de rien

 

4manger au resto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laga mat

5faire la cuisine

gillar du att laga mat?

tu aimes faire la cuisine?

ja, jag älskar att laga mat

oui, j’adore faire la cuisine

vad tycker du om att laga för slags mat?

qu’est-ce que aimes faire comme cuisine?

jag gör ofta pajer

je fais souvent des tartes

pajer med vad då?

des tartes à quoi?

pajer av alla slag

des tartes de toutes sortes

vilken är din favoritpaj?

quelle est ta tarte préférée?

min favoritpaj är citronpaj

ma tarte préférée c’est la tarte au citron

du kan göra allt då?

tu sais tout faire alors?

ja, jag gillar att göra grytor också

oui, j’aime faire des ragoûts aussi

kan du göra en burgundisk köttgryta?

tu sais faire un boeuf bourguignon?

självklart, det är enkelt att göra, men  det tar tid (säg: det är långt)

bien sûr, c’est facile á faire, mais c’est un peu long

vad finns det i den?

qu’est-ce qu’il y a dedans?

man måste ha nötkött, morötter, svamp, paprikor, salt, peppar och buljong

il faut de la viande de boeuf, des carottes, des champignons, des poivrons, du sel, du poivre et du bouillon

är det allt?

c’est tout?

ja, det är allt, sedan måste man låta småkoka under 3 timmar på svag värme

oui, c’est tout, ensuite il faut faire mijoter pendant 3 heures à feu doux

3 timmar! åh ja, det är långrandigt!

3 heures! ah oui c’est long!

ja, men det är en god maträtt

oui, mais c’est bon, c’est un bon plat

gör du pasta med det?

tu fais des pâtes avec?

ja, vanligen, annars med potatis

oui, généralement, sinon avec des pommes de terre

 

 

 

äta godis

13manger des bonbons

vill du ha en godis?

tu veux un bonbon?

åh nej tack, jag är inte så mycket för godis

ah non, merci, je ne suis pas très bonbon

jaså? jag, jag älskar godis!

ah bon? moi, j’adore les bonbons!

äter du mycket godis?

tu manges beaucoup de bonbons?

ja, jag äter till och med för mycket godis

oui, je mange même trop de bonbons

det syns inte

ça ne se voit pas

förlåt?

pardon?

jag sade att man ser inte att du äter mycket sötsaker, du är inte så tjock

j’ai dit qu’on ne voit pas que tu manges beaucoup de sucreries, tu n’es pas très gros

tack, men jag har lagt på mig

merci, mais j’ai pris du poids

jaha, sluta ät godis då!

ah oui, arrête de manger des bonbons alors!

jag försöker, jag skall banta nästa år

j’essaie, je vais faire un régime l’année prochaine

en bantning? tu överdriver vad?

un régime? tu exagères non?

ja, jag skojar, men jag skall inte äta godis varje dag

oui, je rigole, mais je ne vais pas manger des bonbons tous les jours

åh det är är bra, om du inte äter godis under veckan

ah ça c’est bien, si tu ne manges pas de bonbons en semaine

ja, jag skall försöka, men idag är det lördag, så jag kan äta enormt!

oui, je vais essayer, mais aujourd’hui c’est samedi, alors je peux en manger énormément!

ah, du ändrar dig inte du!

ah tu ne changes pas toi!

nej, aldrig

non, jamais

 

 

byta skjorta

8changer une chemise

hejsan, kan jag hjälpa er?

bonjour, je peux vous aider?

hejsan, ja, jag fick den här skjortan i present men den är för liten

bonjour, oui, j’ai eu cette chemise en cadeau mais elle est trop petite

ah ok, och ni vill byta skjortan?

ah d’accord, et vous voulez changer la chemise?

ja, om det är möjligt

oui, si c’est possible

har ni ett kvitto?

est-ce que vous avez un reçu?

förlåt?

pardon?

har ni sparat kassakvittot?

vous avez gardé le ticket de caisse?

åh ja, här är det

ah oui, le voilà

mycket bra, vill ni prova en större storlek då?

très bien, vous voulez essayer une taille plus grande alors?

ja men samma modell och samma färg

oui mais le même modèle et la même couleur

åh jag är ledsen, det finns inga fler gula skjortor i den modellen

ah je suis désolé, il n’y a plus de chemises jaunes dans ce modèle

åh det gör ingenting, en annan färg då

ah ce n’est pas grave, une autre couleur alors

jag har en L i blått, passar det er?

j’ai une L en bleu, ça vous va?

ja, det får gå, kan jag prova den?

oui ça ira, je peux l’essayer?

javisst, provhytterna är därborta

bien sûr, les cabines d’essayage sont là-bas

tack, jag provar den på en gång

merci, je l’essaie tout de suite

jaha, passar den bättre den här skjortan?

alors, elle va mieux cette chemise?

ja, den är perfekt

oui, elle est parfaite

då tar ni den?

vous la prenez alors?

ja tack

oui, s’il vous plaît

och varsågod herrn, ha en bra dag!

et voilà monsieur, bonne journée!

tack, hej då och detsamma!

merci au revoir et à vous de même!

 

 

 

röka

12fumer

Cathy, du har inte en ciggarrett är du snäll?

Cathy, tu n’as pas une cigarette s’il te plaît?

röker du Caroline?

tu fumes Caroline?

ja, det händer

oui, ça arrive

röker du mycket?

tu fumes beaucoup?

nej, jag röker två edller tre ciggarretter om dagen

non, je fume deux ou trois cigarettes par jour

men det är inte bra att röka!

mais ce n’est pas bien de fumer!

jag vet, jag vet, jag skall försöka att sluta att röka

je sais, je sais, je vais essayer d’arrêter de fumer

ja, sluta genast!

oui, arrête tout de suite!

jag försöker att sluta, du röker inte du?

j’essaie d’arrêter, tu ne fumes pas toi?

åh nej, aldrig i livet!

ah non, jamais de la vie!

har du redan provat att röka?

tu as déjà essayé de fumer?

nej, jag har aldrig rökt i mitt liv

non, je n’ai jamais fumé de ma vie

det är bra det

c’est bien ça

ja, jag tål inte rök

oui, je ne supporte pas la fumée

och det kostar mycket också

et ça coûte cher aussi

ja och det är dåligt för hälsan

et c’est mauvais pour la santé

röker din bror också?

ton frère fume aussi?

nej, han slutade för två månader sedan

non, il a arrêté il y a deux mois

och röker dina föräldrar?

et tes parents fument?

nej, de röker inte

non, ils ne fument pas

bra, jag ska gå, vi ses snart!

bon, j’y vais, à bientôt!

ja, vi ses! hej då!

oui, à bientôt! salut!

 

 

gå och ta en glas

9aller boire un verre

tjenare Christian! vad gör du?

salut Christian! qu’est-ce que tu fais?

tjenare Sophie! jag gör ingenting särskilt och du?

salut Sophie! je ne fais rien de spécial et toi?

inte jag heller, skall vi gå och dricka något?

moi non plus, on va aller boire un coup?

ja, ok, vi går till baren framför kyrkan

oui, d’accord, on va au bar devant l’église

då går vi, jag bjuder

c’est parti, je t’invite

tack! skall vi slå oss ner på terrassen?

merci! on s’installe en terrasse?

ja, absolut

oui, absolument

vad dricker du?

qu’est-ce que tu bois?

jag tror att jag skall ta en diabolo och du?

je crois que je vais prendre un diabolo et toi?

jag tittar på drickalistan, kanske en citron-Perrier

je regarde la carte des boissons, peut-être un Perrier-citron

mina damer och herrar, önskar ni dricka något?

messieurs-dames, vous désirez boire quelque chose?

ja, jag, jag tar en diabolo tack

oui, moi, je prends un diabolo s’il vous plaît

en diabolo med vad då?

un diabolo à quoi?

en diabolo med granatäpple tack

un diabolo-grenadine s’il vous plaît

mycket bra, och ni herrn, vad tar ni?

très bien, et vous monsieur, qu’est-ce que vous prenez?

jag skall ta en mintsaft tack

je vais prendre un sirop à la menthe, s’il vous plaît

genast

tout de suite

åh vi har det bra på terrassen eller hur?

ah on est bien en terrasse hein?

ja, suveränt!

oui, super

och här är era drickor

et voilà vos boissons

tack så mycket

merci beaucoup

är din diabolo god?

il est bon ton diabolo?

ja, jag älskar granatäpple, vill du smaka?

oui, j’adore la grenadine tu veux goûter?

nej tack det är ok, vill du smaka min saft?

non merci ça va, tu veux goûter mon sirop?

åh nej, jag avskyr mint jag

ah non, je déteste la menthe moi

ok, så synd för dig

d’accord, tant pis pour toi

nej, desto bättre för mig

non, tant mieux pour moi

 

 

sporta

15faire du sport

sportar du mycket Céline?

tu fais beaucoup de sport Céline?

nej inte så mycket och du?

non pas trop, et toi?

ja, jag sportar varje dag

oui, je fais du sport tous les jours

vad håller du på med för slags sport?

qu’est-ce que tu fais comme sport?

på måndagar spelar jag tennis med Maria

le lundi je fais du tennis avec Maria

och på tisdagar spelar du golf med min bror?

et le mardi tu joues au golf avec mon frère?

ja, just det, och på tisdagkvällar styrketränar jag

oui, c’est ça, et mardi soir je fais de la musculation

jag simmar lite på tisdagkvällar

je fais un peu de natation le mardi soir

åh, jag går till badhuset på onsdagmorgonar

ah moi je vais à la piscine le mercredi matin

jag gillar att simma

j’aime bien nager

ja, det är trevligt, det är en bra sport

oui, c’est sympa, c’est un bon sport

och vad gör du på onsdag eftermiddag?

et qu’est-ce que tu fais mercredi après-midi?

jag klättrar med Laurence

je fais de l’escalade avec Laurence

det är en mästarinna det!

c’est une championne ça!

ja, hon har vunnit många medaljer

oui, elle a gagné beaucoup de médailles

och på torsdagarna vilar du dig?

et le jeudi tu te reposes?

åh nej, på torsdagar spelar jag ishockey

ah non, le jeudi je joue au hockey sur glace

går du till skridskobanan?

tu vas à la patinoire?

ja, och ibland på vintern åker vi skridskor på sjön

oui, et parfois en hiver on fait du patin sur le lac

spelar du inomhushockey också?

tu joues aussi au hockey en salle?

nej inte ofta, men på fredagar spelar jag curling

non, pas souvent, mais le vendredi je joue au curling

vad håller du på med för sport på lördagar?

et qu’est-ce que tu fais comme sport le samedi?

på lördagar gympar jag

le samedi je fais de la gymnastique

och på söndagar? sportar du då också?

et le dimanche? tu fais du sport aussi?

absolut, jag joggar och jag spelar volleyboll

absolument, je fais du footing et je joue au volleyball

hör du, du är en riktig sportkvinna du!

dis-donc, tu es une grande sportive toi!

tja, jag tycker bra om sport och om fysiska aktiviteter

bof, j’aime bien le sport et les activités physiques

bra, nu skall vi gå och spela bowling!

bon, maintenant on va aller jouer au bowling!

ok, det är kul!

d’accord, c’est marrant!

 

 

en dag hemma

6une journée à la maison

vad har du gjort idag?

qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui?

idag har jag varit hemma hela dagen

aujourd’hui je suis resté á la maison toute la journée

jag har städat

j’ai fait le ménage

jag har diskat

j’ai fait la vaisselle

jag har tvättat

j’ai fait la lessive

jag har lagat mat

j’ai fait la cuisine

jag har dammsugit

j’ai passé l’aspirateur

jag har sovit

j’ai dormi

jag har tittat på teve

j’ai regardé la télé

jag har rengjort badrummet

j’ai nettoyé la salle de bains

jag har strukit mina skjortor

j’ai repassé mes chemises

jag har städat mitt rum

j’ai rangé ma chambre

jag har tvättat min cykel

j’ai lavé mon vélo

jag gick upp klockan 07.00

je me suis levé à 07.00

jag tog min frukost i sängen

j’ai pris mon petit déjeuner au lit

jag har bäddat

j’ai fait mon lit

jag har duschat

j’ai pris ma douche

jag har tagit ett bad

j’ai pris un bain

jag har borstat tänderna

je me suis brossé les dents

jag har klätt på mig

je me suis habillé

jag har väckt min lillasyster

j’ai réveillé ma petite soeur

jag har lekt med min katt

j’ai joué avec mon chat

jag har skickat ett sms till min pojkvän

j’ai envoyé un texto à mon copain

jag har diskuterat med mina kompisar på Facebook

j’ai discuté avec mes amis sur Facebook

jag har lagt mig sent

je me suis couché tard

jag har haft sovmorgon

j’ai fait la grasse matinée

jag har vilat mig

je me suis reposé

jag har roat mig, jag har haft kul

je me suis amusé

jag har haft tråkigt

je me suis ennuyé

jag har legat kvar i sängen

je suis resté au lit

jag har läst en bok

j’ai lu un livre

jag har gjort mina läxor

j’ai fait mes devoirs

 

 

 

11donner un conseil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

läxorna

7les devoirs

har vi läxor till i morgon?

on a des devoirs pour demain?

jag vet inte, fråga Olivier

je ne sais pas, demande à Olivier

Olivier, vad har vi till i morgon?

Olivier, qu’est-ce qu’on a pour demain?

i morgon har vi en stor matteläxa att göra och sedan ett läxförhör i historia-geografi

demain, on a un gros devoir de maths à faire et puis une interro en histoire-géo

och har vi ytterligare läxor denna vecka?

et on a encore des devoirs cette semaine?

åh ja, vi har fysik-kemi till torsdag och vi har ett stort litteraturprov på fredag

ah oui, on a physique-chimie pour jeudi et on a un grand contrôle de littérature vendredi

oj oj oj, vi har för mycket läxor!

oh là là, on a trop de devoirs!

ja, vi har många läxor, men det kommer att gå

oui, on a beaucoup de devoirs, mais ça va aller

gör du alltid dina läxor du?

tu fais toujours tes devoirs toi?

ja, jag försöker, det är skitjobbigt men det är viktigt

oui, j’essaie, c’est chiant mais c’est important

ja, du har rätt, jag måste göra en ansträngning

oui, tu as raison, je dois faire un effort

om du vill ha bra betyg måste du plugga

si tu veux de bonnes notes, il faut bosser

ja, mina betyg är inte så värst bra...

oui, mes notes ne sont pas terribles

men du är duktig i matte du

mais tu es fort em maths toi

det är sant, jag har 15 i matte, men jag är värdelös i historia-geografi

c’est vrai, j’ai 15 en maths, mais je suis nul en histoire-géo

dessutom har vi 30 sidor att läsa till i morgon

en plus, on a 30 pages à lire pour demain

oj oj oj, jag kommer att plugga hela natten då

oh là là! je vais bosser toute la nuit alors

seså stå på dig! vi ses i morgon!

allez bon courage! à demain!

tack detsamma, vi ses i morgon

merci, pareillement, à demain!

 

 

 

ragga

10draguer

ni har vackra ögon fröken

vous avez de jolis yeux mademoiselle

ni är vacker

vous êtes belle, jolie

ni har ett vackert leende herrn

vous avez un beau sourire monsieur

jag älskar ert hår

j’adore vos cheveux

den är snygg er frisyr

elle est belle votre coiffure

ni har en snygg hatt

vous avez un joli chapeau

vilken snygg kille

quel beau mec

vilken snygg tjej

quelle belle fille

vilket vackert ansikte

quel joli visage

han är söt

il est mignon

hon är söt

elle est mignonne

jag faller för rödhåriga män

je craque pour les hommes roux

får jag bjuda er på ett glas?

je peux vous inviter à boire un verre?

vill ni gå ut med mig?

vous voulez sortir avec moi?

ni är inte min typ av kille

vous n’êtes pas mon genre de mec

han får alla tjejer att falla för honom

il fait tomber toutes les filles

hon har klass den här tjejen

elle a de la classe cette fille!

ni är strålande

vous êtes magnifique

vill ni dansa med mig?

vous voulez danser avec moi?

vilken elegant kvinna!

quelle femme élégante!

vilken raggare

quel dragueur!

är ni gift?

vous êtes marié(e)?

är ni singel?

vous êtes célibataire?

 

 

 

gå ut

16sortir

jag har lust att göra något i kväll

j’ai envie de faire quelque chose ce soir

vi kan festa hemma hos mig

on peut faire la fête chez moi!

nej, jag har lust att gå ut

non, j’ai envie de sortir

ok, skall vi gå på nattklubb?

d’accord, on va en boîte?

varför inte

pourquoi pas

först skall vi äta en liten sallad på Café de Paris

d’abord, on va manger une petite salade au Café de Paris

ja, och sedan vart skall vi gå då?

oui, et ensuite, on va où?

vi kan gå till Seven

on peut aller au Seven

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

det är en ny jazzklubb

c’est une nouvelle boîte de jazz

ja, ok, kan man dansa där?

oui, d’accord, on peut danser là-bas?

åh nej, det är mycket litet

ah non, c’est très petit

jaha, då går vi till New Morning, jag tror att det är en jazzgrupp som spelar där i kväll

alors on va au New Morning, je crois qu’il y a un  groupe de jazz qui y joue ce soir

ja, strålande idé, vad kostar inträdet?

oui, excellente idée, c’est combien l’entrée?

det är inte dyrt, jag tror att det kostar 15 euro

ce n’est pas cher, je crois que c’est 15 euros

det går bra, vi kan lyssna på musik och vi kan dansa hela natten

ça va, là-bas on peut écouter dela musique et on peut danser toute la nuit

hur dags stänger det?

ça ferme à quelle heure?

det stänger klockan fyra på morgonen

ça ferme à quatre heures du matin

suveränt! sedan skall vi äta musslor och pommes-frites hemma hos mig

génial! ensuite on va manger des moules-frites chez moi

vi skall tillbringa en suverän kväll!!

on va passer une super soirée!

 

 

 

14engueuler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hålla på med musik

17faire de la musique

spelar du något instrument?

tu joues d’un instrument?

ja, jag spelar piano och trumpet och du?

oui, je joue du piano et de la trompette et toi?

jag spelar fiol och ibland spelar jag trummor

je joue du violon et parfois je joue de la batterie

spelar du inte gitarr?

tu ne joues pas de la guitare?

jo det händer, jag tycker om att skrapa på min gamla gitarr

si ça arrive, j’aime bien gratter ma vieille guitare

spelar du i en grupp?

tu joues dans un groupe?

ja, vi har en liten grupp med Laure och Sylvain

oui, on a un petit groupe avec Laure et Sylvain

vad spelar ni?

qu’est-ce que vous jouez?

jag, jag spelar kontrabas, Sylvain spelar saxofon och Laure spelar piano

moi, je joue de la contre-basse, Sylvain joue du saxophone et Laure joue du piano

sjunger ni inte?

vous ne chantez pas?

nej, vi håller på med musik men vi sjunger inte

non, on fait de la musique mais on ne chante pas

vilken typ av musik är det?

c’est quel genre de musique?

vi spelar lite allt men vi gillar att spela rock

on joue un peu tout mais on aime faire du rock

jag tycker mycket om att spela fiol

moi, j’aime beaucoup jouer du violon

det är vackert det

c’est joli ça

ja, men min syster spelar inget instrument

oui, mais ma soeur ne joue pas d’un instrument

gillar hon inte musik?

elle n’aime pas la musique?

jo, hon har provat att spela flöjt men hon gillade det inte

si, elle a essayé de jouer de la flûte mais elle n’a pas aimé

spelar hon dåligt?

elle joue mal?

ja, det var hemskt

oui, c’était pas terrible

jag har också spelat flöjt, tvärflöjt mer exakt, det är lite monotont

j’ai aussi joué de la flûte, de la flûte traversière exactement, c’est un peu monotone

åh tycker du? jag tycker bra om det

ah tu trouves? moi j’aime bien

bra, nu går vi och lyssnar på min bror som spelar trombon på rådhuset!

bon, maintenant on va aller écouter mon frère qui joue du trombone à la mairie!

 

20chez le coiffeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18aller au concert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21à l’agence de voyage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fdata.over-blog.com/pics/smiles/icon_arrow.gif Mais bon, si malgré tout vous voulez tenter l'expérience voici quelques scénarios possibles tout droit issus de mon cerveau torturé et sadique :


idées de jeux de rôle autour du reproche :

- Deux amis : L’un des deux a volé de l’argent dans le portefeuille de l’autre


- A une conférence de presse, un politicien de l’opposition : A propos d’une affaire de détournement d’argent et d’abus de biens sociaux d’un membre du gouvernement.


 - Un élève a triché à un examen. Un professeur l’a vu et lui fait des reproches


- Une femme à son mari : Le mari a perdu beaucoup d’argent en jouant au poker


- Au cinéma : la personne assise à côté fait beaucoup de bruit


- un professeur à un élève : Un élève a oublié de faire ses devoirs


- Un grand frère/sœur à un petit frère/sœur : Le petit frère/sœur vient de casser un vase très cher


- deux voisins : Le jardin est mis en désordre par le chien du voisin


- Un patron à son employé : l'employé est arrivé en retard au travail

- etc.

 

 

http://jouerfle.blogspot.se/2013/03/la-famille-les-relations-humaines-et.html

 

Lancement de l’activité

C’est la réunion entre les locataires et les propriétaires des appartements de l’immeuble “Rose-Marie”, un jeune homme s’est installé depuis quelques mois au premier étage mais il dérange ses voisins. Un étudiant jouera le rôle du jeune homme. Les autres joueront le rôle de ses voisins et du concierge. Pour télécharger les rôles : Protestation dans un immeuble – rôles.

Présentation du vocabulaire

Au tableau, on présentera le vocabulaire utile:

Exprimer sa désapprobation, son irritation :

c’est insupportable

ce n’est pas possible

c’est inadmissible

c’est scandaleux

ce qu’il a fait est très grave

j’en ai marre

j’en ai ras-le-bol

ce n’est pas tolérable

on ne peut pas continuer comme ça…

S’excuser :

pardon

excusez-moi

je suis vraiment navré

je suis désolé…

Exprimer l’incrédulité : Hein ? Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ?

Prendre la parole : écoutez, je voudrais simplement préciser que,…

Garder la parole :

je n’ai pas terminé, un mot seulement, vous permettez que je continue/temine ?, ne me coupez pas la parole…