connecteurs11; glosor.eu; diafrasué; diasuéfra ; blancfrasue; blancsuefra *mots.eu ;

*à mon avis

*enligt min åsikt

*en fait

*faktiskt

*pour que

*för att

*premièrement, deuxièmement

*för det första, för det andra

*causer

*(för)orsaka

*tout d’abord

*alldeles först

*donc

*alltså

*enfin

*äntligen, till slut

*en conclusion

*avslutningsvis

*la preuve c’est que

*beviset det är att

*ensuite

*därefter, sedan

*en revanche

*däremot

*il est sûr que

*det är säkert att

*il est rare que

*det är sällsynt att

*ne...ni.....ni

varken....eller

*il est vrai que...mais

*det är sant att...men

*il est évident que

*det är självklart, tydligt att

*parce que

*därför att

*en définitive

*definitivt

*de plus

*dessutom

*c’est pourquoi

*det är därför

*ce n’est pas que...mais

*det är inte så att...men

*il est possible que

*det är möjligt att

*malgré

*trots

*bien que

*trots att, fastän

*au contraire

*tvärtemot

*en général

*vanligen, generellt

*il est nécessaire de

*det är nödvändigt att

*je trouve dangereux que

*jag finner det farligt att

*je ne trouve pas que

*jag finner inte att

*il est normal que

*det är normalt att

*il est certain que

*det är säkert att

*il est dommage que

*det är synd att

*il est probable que

*det är troligt att

*il arrive que

*det händer att

*ça vient de

*det kommer från

*c’est-à-dire

*dvs

*puisque

*eftersom

*comme

*eftersom, såsom

*d’après moi

*enligt mig

*d’ailleurs

*för övrigt

*je suis certain que

*jag är säker att

*je regrette que

*jag beklagar att

*je trouve que

*jag finner, anser att

*pour

*för, för att

*d’abord

*först

*contrairement à

*i motsats till, tvärtemot

*au lieu de

*i stället för

*en réalité

*i verkligheten

*je considère que

*jag anser att

*je suppose que

*jag antar att

*je suis choqué que

*jag är chockad att

*je ne suis pas certain que

*jag är inte säker att

*la cause de

*orsaken till

*la raison de

*orsaken, anledningen till

*à cause de

*på grund av

*en raison de

*på grund av

*je ne suis pas sûr que

*jag är inte säker att

*je suis sûr que

*jag är säker (på) att

*j’espère que

*jag hoppas att

*je crois que

*jag tror att

*je ne crois pas que

*jag tror inte att

*je doute que

*jag tvivlar på att

*je ne pense pas que

*jag tycker inte att

*je pense que

*jag tycker, tänker att

*je refuse que/de

*jag vägrar att

*je sais que

*jag vet att

*il faut

*man måste

*on doit

*man måste

*on sait que

*man vet att

*mais

*men

*en effet

*nämligen

*personnellement

*personligen

*le résultat de

*resultatet av

*résulter

*resultera i

*puis

*sedan, därefter

*finalement

*slutligen

*grâce à

*tack vare

*par exemple

*till exempel

*croyez-vous que... ?

*tror ni att... ?

*pensez-vous que... ?

*tror, tycker, anser ni att.... ?

*soit...soit

*antingen...eller

d’une part.....d’autre part

å en sida...å annan....

d’un côté...de l’autre

å ena sidan...å andra

en admettant que

antagandes att, om man antar att

de crainte que

av rädsla att

même si

även om

alors que

par contre

däremot

par conséquent

därför

car

därför att, ty

c’est pour cette raison que

det är av denna anledning som

il est peu probable que

det är föga troligt att

il se peut que

det kan hända att

il me semble que

det tycks mig

il paraît que

det verkar som

il semble que

det verkar som

l’effet de

effekten av

après réflexion

efter eftertanke

étant donné que

eftersom att

tandis que

emedan, medan

cependant

emellertid, men

encore que

fastän, även om

la conséquence de

följden av

afin de

för att

afin que

för att

en vue de

för att

pour conclure

för att avsluta

entraîner

föra med sig

avoir beau

förgäves

provoquer

förorsaka, leda till

du point de vue de

från den ståndpunkten att

globalement

globalt sett

avoir un effet sur

ha en effekt på

avoir pour objectif de

ha som mål att

avoir pour but de

ha som mål att

quand même

i alla fall

par manque de

i brist av

faute de

i brist på

en conséquence

i enlighet, därmed

par rapport à

i förhållande till, jämfört med

en premier lieu..en second lieu...

i första hand...i andra hand

à l’inverse de

i motsats till

à l’opposé de

i motsats till

néanmoins

icke desto mindre

je partage l’avis de

jag delar åsikten att/med

je ne partage pas l’avis de

jag delar inte åsikten

je trouve intéressant que

jag finner det intressant att

je trouve normal que

jag finner det normalt att

je trouve inacceptable que

jag finner det oacceptabelt att

j’ai l’impression que

jag har för intryck att

j’aimerais que

jag skulle vilja att

je ne doute pas que

jag tvivlar inte på att

je me doute que

jag tvivlar på det

alors

jaha, då

en bref

kort sagt

toutefois

likväl, trots detta

l’objectif

målet, avsikten

en d’autres termes

med andra ord

en un mot

med ett ord

or

men, emellertid, fast

en règle générale

normalt sett, generellt sett

ainsi

på detta sätt

de façon que

på så sätt att

à condition que

på villkor att

du coup

plötsligt

produire

producera, ske, inträffa

si bien que

så (väl) att

de sorte que

så att, på ett sådant sätt att

tellement de...que

så mycket/många....att

en résumé

sammanfattningsvis

viser à

sikta på att

à la suite de

till följd av

au final

till slut, slutligen

pourtant

trots detta, likväl, ändå

en dépit de

trots, i brist på

sous prétexte que/de

under förevändning att

susciter

uppväcka, orsaka, väcka

l’origine de

ursprunget till

découler que

utmynna i, resultera i

en ce qui me concerne

vad mig beträffar

être dû à

vara orsak till

être à l’origine de

vara upphov till

 

 

 

 

connecteurs11; glosor.eu; diafrasué; diasuéfra ; blancfrasue; blancsuefra *mots.eu ;

*enligt min åsikt

*à mon avis

*faktiskt

*en fait

*för att

*pour que

*för det första, för det andra

*premièrement, deuxièmement

*(för)orsaka

*causer

*alldeles först

*tout d’abord

*alltså

*donc

*äntligen, till slut

*enfin

*avslutningsvis

*en conclusion

*beviset det är att

*la preuve c’est que

*därefter, sedan

*ensuite

*däremot

*en revanche

*det är säkert att

*il est sûr que

*ne...ni....ni

*varken....eller

*det är sällsynt att

*il est rare que

*det är sant att...men

*il est vrai que...mais

*det är självklart, tydligt att

*il est évident que

*därför att

*parce que

*definitivt

*en définitive

*dessutom

*de plus

*det är därför

*c’est pourquoi

*det är inte så att...men

*ce n’est pas que...mais

*det är möjligt att

*il est possible que

*trots

*malgré

*trots att, fastän

*bien que

*tvärtemot

*au contraire

*vanligen, generellt

*en général

*det är nödvändigt att

*il est nécessaire de

*jag finner det farligt att

*je trouve dangereux que

*jag finner inte att

*je ne trouve pas que

*det är normalt att

*il est normal que

*det är säkert att

*il est certain que

*det är synd att

*il est dommage que

*det är troligt att

*il est probable que

*det händer att

*il arrive que

*det kommer från

*ça vient de

*dvs

*c’est-à-dire

*eftersom

*puisque

*eftersom, såsom

*comme

*enligt mig

*d’après moi

*för övrigt

*d’ailleurs

*jag är säker att

*je suis certain que

*jag beklagar att

*je regrette que

*jag finner, anser att

*je trouve que

*för, för att

*pour

*först

*d’abord

*i motsats till, tvärtemot

*contrairement à

*i stället för

*au lieu de

*i verkligheten

*en réalité

*jag anser att

*je considère que

*jag antar att

*je suppose que

*jag är chockad att

*je suis choqué que

*jag är inte säker att

*je ne suis pas certain que

*orsaken till

*la cause de

*orsaken, anledningen till

*la raison de

*på grund av

*à cause de

*på grund av

*en raison de

*jag är inte säker att

*je ne suis pas sûr que

*jag är säker (på) att

*je suis sûr que

*jag hoppas att

*j’espère que

*jag tror att

*je crois que

*jag tror inte att

*je ne crois pas que

*jag tvivlar på att

*je doute que

*jag tycker inte att

*je ne pense pas que

*jag tycker, tänker att

*je pense que

*jag vägrar att

*je refuse que/de

*jag vet att

*je sais que

*man måste

*il faut

*man måste

*on doit

*man vet att

*on sait que

*men

*mais

*nämligen

*en effet

*personligen

*personnellement

*resultatet av

*le résultat de

*resultera i

*résulter

*sedan, därefter

*puis

*slutligen

*finalement

*tack vare

*grâce à

*till exempel

*par exemple

*tror ni att... ?

*croyez-vous que... ?

*tror, tycker, anser ni att.... ?

*pensez-vous que... ?

*antingen...eller

*soit...soit

å en sida...å annan....

d’une part.....d’autre part

å ena sidan...å andra

d’un côté...de l’autre

antagandes att, om man antar att

en admettant que

av rädsla att

de crainte que

även om

même si

alors que

däremot

par contre

därför

par conséquent

därför att, ty

car

det är av denna anledning som

c’est pour cette raison que

det är föga troligt att

il est peu probable que

det kan hända att

il se peut que

det tycks mig

il me semble que

det verkar som

il paraît que

det verkar som

il semble que

effekten av

l’effet de

efter eftertanke

après réflexion

eftersom att

étant donné que

emedan, medan

tandis que

emellertid, men

cependant

fastän, även om

encore que

följden av

la conséquence de

för att

afin de

för att

afin que

för att

en vue de

för att avsluta

pour conclure

föra med sig

entraîner

förgäves

avoir beau

förorsaka, leda till

provoquer

från den ståndpunkten att

du point de vue de

globalt sett

globalement

ha en effekt på

avoir un effet sur

ha som mål att

avoir pour objectif de

ha som mål att

avoir pour but de

i alla fall

quand même

i brist av

par manque de

i brist på

faute de

i enlighet, därmed

en conséquence

i förhållande till, jämfört med

par rapport à

i första hand...i andra hand

en premier lieu..en second lieu...

i motsats till

à l’inverse de

i motsats till

à l’opposé de

icke desto mindre

néanmoins

jag delar åsikten att/med

je partage l’avis de

jag delar inte åsikten

je ne partage pas l’avis de

jag finner det intressant att

je trouve intéressant que

jag finner det normalt att

je trouve normal que

jag finner det oacceptabelt att

je trouve inacceptable que

jag har för intryck att

j’ai l’impression que

jag skulle vilja att

j’aimerais que

jag tvivlar inte på att

je ne doute pas que

jag tvivlar på det

je me doute que

jaha, då

alors

kort sagt

en bref

likväl, trots detta

toutefois

målet, avsikten

l’objectif

med andra ord

en d’autres termes

med ett ord

en un mot

men, emellertid, fast

or

normalt sett, generellt sett

en règle générale

på detta sätt

ainsi

på så sätt att

de façon que

på villkor att

à condition que

plötsligt

du coup

producera, ske, inträffa

produire

så (väl) att

si bien que

så att, på ett sådant sätt att

de sorte que

så mycket/många....att

tellement de...que

sammanfattningsvis

en résumé

sikta på att

viser à

till följd av

à la suite de

till slut, slutligen

au final

trots detta, likväl, ändå

pourtant

trots, i brist på

en dépit de

under förevändning att

sous prétexte que/de

uppväcka, orsaka, väcka

susciter

ursprunget till

l’origine de

utmynna i, resultera i

découler que

vad mig beträffar

en ce qui me concerne

vara orsak till

être dû à

vara upphov till

être à l’origine de

 

 

 

 

 

 

connecteurs11; glosor.eu; dia; blanc;

*på grund av

*à cause de

på villkor att

à condition que

i motsats till

à l’inverse de

i motsats till

à l’opposé de

till följd av

à la suite de

*enligt min åsikt

*à mon avis

för att

afin de

för att

afin que

på detta sätt

ainsi

jaha, då

alors

alors que

efter eftertanke

après réflexion

*tvärtemot

*au contraire

till slut, slutligen

au final

*i stället för

*au lieu de

förgäves

avoir beau

ha som mål att

avoir pour objectif de

ha en effekt på

avoir un effet sur

*trots att, fastän

*bien que

det är av denna anledning som

c’est pour cette raison que

*det är därför

*c’est pourquoi

*dvs

*c’est-à-dire

*det kommer från

*ça vient de

därför att, ty

car

*(för)orsaka

*causer

*det är inte så att...men

*ce n’est pas que...mais

emellertid, men

cependant

*eftersom, såsom

*comme

*i motsats till, tvärtemot

*contrairement à

*tror ni att... ?

*croyez-vous que... ?

*först

*d’abord

*för övrigt

*d’ailleurs

*enligt mig

*d’après moi

å ena sidan...å andra

d’un côté...de l’autre

å en sida...å annan....

d’une part.....d’autre part

av rädsla att

de crainte que

på så sätt att

de façon que

*dessutom

*de plus

så att, på ett sådant sätt att

de sorte que

utmynna i, resultera i

découler que

*alltså

*donc

plötsligt

du coup

från den ståndpunkten att

du point de vue de

antagandes att, om man antar att

en admettant que

kort sagt

en bref

vad mig beträffar

en ce qui me concerne

*avslutningsvis

*en conclusion

i enlighet, därmed

en conséquence

med andra ord

en d’autres termes

*definitivt

*en définitive

trots, i brist på

en dépit de

*nämligen

*en effet

*faktiskt

*en fait

*vanligen, generellt

*en général

i första hand...i andra hand

en premier lieu..en second lieu...

*på grund av

*en raison de

*i verkligheten

*en réalité

normalt sett, generellt sett

en règle générale

sammanfattningsvis

en résumé

*däremot

*en revanche

med ett ord

en un mot

för att

en vue de

fastän, även om

encore que

*äntligen, till slut

*enfin

*därefter, sedan

*ensuite

föra med sig

entraîner

eftersom att

étant donné que

vara upphov till

être à l’origine de

vara orsak till

être dû à

i brist på

faute de

*slutligen

*finalement

globalt sett

globalement

*tack vare

*grâce à

*det händer att

*il arrive que

*det är säkert att

*il est certain que

*det är synd att

*il est dommage que

*det är självklart, tydligt att

*il est évident que

*det är nödvändigt att

*il est nécessaire de

*det är normalt att

*il est normal que

det är föga troligt att

il est peu probable que

*det är möjligt att

*il est possible que

*det är troligt att

*il est probable que

*det är sällsynt att

*il est rare que

*det är säkert att

*il est sûr que

*det är sant att...men

*il est vrai que...mais

*man måste

*il faut

det tycks mig

il me semble que

det verkar som

il paraît que

det kan hända att

il se peut que

det verkar som

il semble que

jag har för intryck att

j’ai l’impression que

jag skulle vilja att

j’aimerais que

*jag hoppas att

*j’espère que

*jag anser att

*je considère que

*jag tror att

*je crois que

*jag tvivlar på att

*je doute que

jag tvivlar på det

je me doute que

*jag tror inte att

*je ne crois pas que

jag tvivlar inte på att

je ne doute pas que

jag delar inte åsikten

je ne partage pas l’avis de

*jag tycker inte att

*je ne pense pas que

*jag är inte säker att

*je ne suis pas certain que

*jag är inte säker att

*je ne suis pas sûr que

*jag finner inte att

*je ne trouve pas que

jag delar åsikten att/med

je partage l’avis de

*jag tycker, tänker att

*je pense que

*jag vägrar att

*je refuse que/de

*jag beklagar att

*je regrette que

*jag vet att

*je sais que

*jag är säker att

*je suis certain que

*jag är chockad att

*je suis choqué que

*jag är säker (på) att

*je suis sûr que

*jag antar att

*je suppose que

*jag finner det farligt att

*je trouve dangereux que

jag finner det oacceptabelt att

je trouve inacceptable que

jag finner det intressant att

je trouve intéressant que

jag finner det normalt att

je trouve normal que

*jag finner, anser att

*je trouve que

effekten av

l’effet de

målet, avsikten

l’objectif

ursprunget till

l’origine de

*orsaken till

*la cause de

följden av

la conséquence de

*beviset det är att

*la preuve c’est que

*orsaken, anledningen till

*la raison de

*resultatet av

*le résultat de

*men

*mais

*trots

*malgré

även om

même si

icke desto mindre

néanmoins

*man måste

*on doit

*man vet att

*on sait que

men, emellertid, fast

or

därför

par conséquent

däremot

par contre

*till exempel

*par exemple

i brist av

par manque de

i förhållande till, jämfört med

par rapport à

*därför att

*parce que

*tror, tycker, anser ni att.... ?

*pensez-vous que... ?

*personligen

*personnellement

*för, för att

*pour

för att avsluta

pour conclure

*för att

*pour que

trots detta, likväl, ändå

pourtant

*varken…eller

*ne…ni….ni

*för det första, för det andra

*premièrement, deuxièmement

producera, ske, inträffa

produire

förorsaka, leda till

provoquer

*sedan, därefter

*puis

*eftersom

*puisque

i alla fall

quand même

*resultera i

*résulter

så (väl) att

si bien que

*antingen...eller

*soit...soit

under förevändning att

sous prétexte que/de

uppväcka, orsaka, väcka

susciter

emedan, medan

tandis que

så mycket/många....att

tellement de...que

*alldeles först

*tout d’abord

likväl, trots detta

toutefois

sikta på att

viser à

ha som mål att

avoir pour but de

 

 

 

 

connecteurs11; glosor.eu; dia; blanc;

*på grund av

*à cause de

på villkor att

à condition que

i motsats till

à l’inverse de

i motsats till

à l’opposé de

till följd av

à la suite de

*enligt min åsikt

*à mon avis

för att

afin de

för att

afin que

på detta sätt

ainsi

jaha, då

alors

alors que

efter eftertanke

après réflexion

*tvärtemot

*au contraire

till slut, slutligen

au final

*i stället för

*au lieu de

förgäves

avoir beau

ha som mål att

avoir pour objectif de

ha en effekt på

avoir un effet sur

*trots att, fastän

*bien que

det är av denna anledning som

c’est pour cette raison que

*det är därför

*c’est pourquoi

*dvs

*c’est-à-dire

*det kommer från

*ça vient de

därför att, ty

car

*(för)orsaka

*causer

*det är inte så att...men

*ce n’est pas que...mais

emellertid, men

cependant

*eftersom, såsom

*comme

*i motsats till, tvärtemot

*contrairement à

*tror ni att... ?

*croyez-vous que... ?

*först

*d’abord

*för övrigt

*d’ailleurs

*enligt mig

*d’après moi

å ena sidan...å andra

d’un côté...de l’autre

å en sida...å annan....

d’une part.....d’autre part

av rädsla att

de crainte que

på så sätt att

de façon que

*dessutom

*de plus

så att, på ett sådant sätt att

de sorte que

utmynna i, resultera i

découler que

*alltså

*donc

plötsligt

du coup

från den ståndpunkten att

du point de vue de

antagandes att, om man antar att

en admettant que

kort sagt

en bref

vad mig beträffar

en ce qui me concerne

*avslutningsvis

*en conclusion

i enlighet, därmed

en conséquence

med andra ord

en d’autres termes

*definitivt

*en définitive

trots, i brist på

en dépit de

*nämligen

*en effet

*faktiskt

*en fait

*vanligen, generellt

*en général

i första hand...i andra hand

en premier lieu..en second lieu...

*på grund av

*en raison de

*i verkligheten

*en réalité

normalt sett, generellt sett

en règle générale

sammanfattningsvis

en résumé

*däremot

*en revanche

med ett ord

en un mot

för att

en vue de

fastän, även om

encore que

*äntligen, till slut

*enfin

*därefter, sedan

*ensuite

föra med sig

entraîner

eftersom att

étant donné que

vara upphov till

être à l’origine de

vara orsak till

être dû à

i brist på

faute de

*slutligen

*finalement

globalt sett

globalement

*tack vare

*grâce à

*det händer att

*il arrive que

*det är säkert att

*il est certain que

*det är synd att

*il est dommage que

*det är självklart, tydligt att

*il est évident que

*det är nödvändigt att

*il est nécessaire de

*det är normalt att

*il est normal que

det är föga troligt att

il est peu probable que

*det är möjligt att

*il est possible que

*det är troligt att

*il est probable que

*det är sällsynt att

*il est rare que

*det är säkert att

*il est sûr que

*det är sant att...men

*il est vrai que...mais

*man måste

*il faut

det tycks mig

il me semble que

det verkar som

il paraît que

det kan hända att

il se peut que

det verkar som

il semble que

jag har för intryck att

j’ai l’impression que

jag skulle vilja att

j’aimerais que

*jag hoppas att

*j’espère que

*jag anser att

*je considère que

*jag tror att

*je crois que

*jag tvivlar på att

*je doute que

jag tvivlar på det

je me doute que

*jag tror inte att

*je ne crois pas que

jag tvivlar inte på att

je ne doute pas que

jag delar inte åsikten

je ne partage pas l’avis de

*jag tycker inte att

*je ne pense pas que

*jag är inte säker att

*je ne suis pas certain que

*jag är inte säker att

*je ne suis pas sûr que

*jag finner inte att

*je ne trouve pas que

jag delar åsikten att/med

je partage l’avis de

*jag tycker, tänker att

*je pense que

*jag vägrar att

*je refuse que/de

*jag beklagar att

*je regrette que

*jag vet att

*je sais que

*jag är säker att

*je suis certain que

*jag är chockad att

*je suis choqué que

*jag är säker (på) att

*je suis sûr que

*jag antar att

*je suppose que

*jag finner det farligt att

*je trouve dangereux que

jag finner det oacceptabelt att

je trouve inacceptable que

jag finner det intressant att

je trouve intéressant que

jag finner det normalt att

je trouve normal que

*jag finner, anser att

*je trouve que

effekten av

l’effet de

målet, avsikten

l’objectif

ursprunget till

l’origine de

*orsaken till

*la cause de

följden av

la conséquence de

*beviset det är att

*la preuve c’est que

*orsaken, anledningen till

*la raison de

*resultatet av

*le résultat de

*men

*mais

*trots

*malgré

även om

même si

icke desto mindre

néanmoins

*man måste

*on doit

*man vet att

*on sait que

men, emellertid, fast

or

därför

par conséquent

däremot

par contre

*till exempel

*par exemple

i brist av

par manque de

i förhållande till, jämfört med

par rapport à

*därför att

*parce que

*tror, tycker, anser ni att.... ?

*pensez-vous que... ?

*personligen

*personnellement

*för, för att

*pour

för att avsluta

pour conclure

*för att

*pour que

trots detta, likväl, ändå

pourtant

*för det första, för det andra

*premièrement, deuxièmement

producera, ske, inträffa

produire

*varken….eller

*ne…ni….ni

förorsaka, leda till

provoquer

*sedan, därefter

*puis

*eftersom

*puisque

i alla fall

quand même

*resultera i

*résulter

så (väl) att

si bien que

*antingen...eller

*soit...soit

under förevändning att

sous prétexte que/de

uppväcka, orsaka, väcka

susciter

emedan, medan

tandis que

så mycket/många....att

tellement de...que

*alldeles först

*tout d’abord

likväl, trots detta

toutefois

sikta på att

viser à

ha som mål att

avoir pour but de