présent

présent

présent

présent

 

regarder = titta på

demander = fråga

acheter = köpa

chercher = söka, leta

je

regarde

demande

achète

cherche

tu

regardes

demandes

achètes

cherches

il

regarde

demande

achète

cherche

nous

regardons

demandons

achetons

cherchons

vous

regardez

demandez

achetez

cherchez

ils

regardent

demandent

achètent

cherchent

 

présent

présent

présent

présent

 

penser = tycka, tänka

utiliser = använda

gagner = vinna, tjäna

habiter = bo

je

pense

utilise

gagne

j’habite

tu

penses

utilises

gagnes

habites

il

pense

utilise

gagne

habite

nous

pensons

utilisons

gagnons

habitons

vous

pensez

utilisez

gagnez

habitez

ils

pensent

utilisent

gagnent

habitent

 

vad tycker ni ?

qu’est-ce que vous pensez ?- que pensez-vous?

var bor ni ?

où habitez-vous? / vous habitez où ?

var bor du ?

tu habites où?

jag tittar på kepsarna

je regarde les casquettes

hon köper en stor glass

elle achète une grande glace

vad letar ni efter?

qu’est-ce que vous cherchez?/que cherchez-vous ?

jag använder solkräm

j’utilise de la crème solaire

de vinner matchen

ils gagnent le match

vad köper du?

qu’est-ce que tu achètes ?

vad tittar ni på?

qu’est-ce que vous regardez?/que regardez-vous?

han begär en förklaring

il demande une explication

jag tycker att pannkakan var god

je pense que la crête était bonne

vi bor i Sverige

nous habitons/on habite en Suède

vi tittar på de snygga byxorna

nous regardons/on regarde le beau pantalon

vad använder ni?

qu’est-ce que vous utilisez?/qu’utilisez-vous?

vad tycker du?

qu’est-ce que tu penses?/que penses-tu ?

jag bor i Sverige

j’habite en Suède

Sverige vinner matchen

la Suède gagne le match

fransmännen vinner

les Français gagnent

jag köper en stor glass

j’achète une grande glace

 

 

présent

présent

présent

présent

 

faire = göra

aller = gå, må, åka, skall

prendre = ta

vouloir = vilja

je

fais

vais

prends

veux

tu

fais

vas

prends

veux

il

fait

va

prend

veut

nous

faisons

allons

prenons

voulons

vous

faites

allez

prenez

voulez

ils

font

vont

prennent

veulent

 

présent

présent

présent

présent

 

pouvoir = kunna

savoir = veta

venir = komma

mettre = sätta, ställa, lägga

je

peux

sais

viens

mets

tu

peux

sais

viens

mets

il

peut

sait

vient

met

nous

pouvons

savons

venons

mettons

vous

pouvez

savez

venez

mettez

ils

peuvent

savent

viennent

mettent

 

vad gör du ?

qu’est-ce que tu fais ?

jag gör ingenting

je ne fais rien

jag shoppar

je fais du shopping

jag idrottar

je fais du sport

idrottar ni varje lördag ?

vous faites du sport tous les samedis ?

kan jag, får jag ?

je peux ?

kan jag hjälpa er ?

je peux vous aider ?

hur mår du ?

comment vas-tu ?/comment ça va?

hur mår ni ?

comment allez-vous?

vad vill ni göra ?

qu’est-ce que vous voulez faire?/ que voulez-vous faire ?

jag vet inte

je ne sais pas

vet du inte ?

tu ne sais pas?

vet ni inte ?

vous ne savez pas?

kommer ni i kväll ?

vous venez ce soir?

vad gör ni på söndag ?

qu’est-ce que vous faites dimanche?/que faites-vous dimanche?

kan ni komma idag?

vous pouvez venir aujourd’hui?/pouvez-vous venir aujourd’hui?

hon kommer inte på måndag

il ne vient pas lundi

vad tar ni?

qu’est-ce que vous prenez?/que prenez-vous ?

han kan hjälpa er

il peut vous aider

sätt er här

mettez-vous ici

jag tar en pannkaka med grädde

je prends une crêpe avec de la Chantilly

jag sätter min väska därborta

je mets mon sac là-bas

kan ni sätta min mobil där?

vous pouvez mettre mon portable là ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

regarder = titta på

regardant

regardé

je regarde

 

futur

imparfait

passé composé

présent

je

regarderai

regardais

j’ai regardé

regarde

tu

regarderas

regardais

as regardé

regardes

il

regardera

regardait

a regardé

regarde

nous

regarderons

regardions

avons regardé

regardons

vous

regarderez

regardiez

avez regardé

regardez

ils

regarderont

regardaient

ont regardé

regardent

 

conditionnel

subjonctif

plusqueparfait

impératif

je

regarderais

 

avais regardé

 

tu

regarderais

 

avais regardé

regarde !

il

regarderait

 

avait regardé

 

nous

regarderions

 

avions regardé

regardons !

vous

regarderiez

 

aviez regardé

regardez !

ils

regarderaient

 

avaient regardé

 

 

ni tittar på

vous regardez

han tittade på

il regardait

vi/man har tittat på / tittade på

on a regardé

du har tittat på / tittade på

tu as regardé

jag skulle titta på

je regarderais

vi/man tittar på

on regarde

vi skall titta på

nous regarderons

han skulle titta på

il regarderait

de tittade på

ils regardaient

han tittar på

il regarde

jag hade tittat på

j’avais regardé

ni har tittat på / tittade på

vous avez regardé

vi har tittat på / tittade på

nous avons regardé

hon hade tittat på

elle avait regardé

de tittar på

ils regardent

du skulle titta på

tu regarderais

vi/man hade tittat på

on avait regardé

du tittade på

tu regardais

hon tittar på

elle regarde

vi/man skall titta på

on regardera

jag tittar på

je regarde

de skulle titta på

ils regarderaient

jag skall titta på

je regarderai

hon skulle titta på

elle regarderait

du tittar på

tu regardes

du skall titta på

tu regarderas

vi/man tittade på

on regardait

ni skall titta på

vous regarderez

vi hade tittat på

nous avions regardé

han skall titta på

il regardera

vi skulle titta på

nous regarderions

du hade tittat på

tu avais regardé

ni tittade på

vous regardiez

hon skall titta på

elle regardera

vi tittar på

nous regardons

ni hade tittat på

vous aviez regardé

han hade tittat på

il avait regardé

han har tittat på / tittade på

il a regardé

jag tittade på

je regardais

jag har tittat på / tittade på

j’ai regardé

de hade tittat på

ils avaient regardé

ni skulle titta på

vous regarderiez

vi/man skulle titta på

on regarderait

hon har tittat på / tittade på

elle a regardé

de har tittat på / tittade på

ils ont regardé

hon tittade på

elle regardait

de skall titta på

ils regarderont

vi tittade på

nous regardions