Petits mots avec un grand sens

 

(allt)sedan

depuis

aldrig

ne...jamais

alldeles

tout ā fait

allt eftersom

ā mesure que

alltid, fortfarande

toujours

alltså

donc

antingen...eller

soit...soit

apropå, för övrigt, till saken

au fait

bakom

derričre

bara

ne...que

bland annat

entre autres

bredvid

ā côté de

både...och

et...et

dessutom

en plus

då, när

lorsque

då, så, på den tiden

alors

där, var

därborta

lā-bas

därefter

puis

däremot

en revanche, par contre

därför att

parce que

efter

aprčs

efter (i tid)

au bout de

eftersom

puisque

eftersom, som

comme

egentligen, i grund och botten

au fond

eller

ou

emedan

tandis que

endast, bara

seulement

enligt

d’aprčs, selon

faktiskt

en fait

faktiskt

effectivement

fastän, trots att

bien que, quoique

framför

devant

följaktligen

par conséquent, en conséquence

för att

afin que

för att

pour que

för mycket

trop

för övrigt

d’ailleurs

för, för att

pour

för...sedan, det finns

il y a

gentemot

envers

hel, helt

entier entičre

hur mycket, hur många

combien

hur, hur sa, vad

comment

hur...än

+ indikativ, pour...que + subjonctif, si...que + subjonctif, quelque...que + subjonctif

 

tout...que

hädanefter

désormais

här

ici

i alla fall

quand męme

i alla fall, ändå

tout de męme

i allmänhet

en général

i brist på

faute de

i egenskap av

en tant que

i fall att

au cas oų + conditionnel

i förhållande till

par rapport ā

i mitten av

au milieu de

i själva verket

en réalité

i, om (tid)

dans

ibland

quelquefois, parfois

innan, före

avant

inte alls

pas du tout

inte desto mindre, ändå

néanmoins

inte ens

męme pas

inte längre, inte mer

ne...plus

kanske

peut-ętre

klar, tydlig

net

knappt

ā peine

lika mycket, lika många

autant

liksom

de męme que

likväl, dock

toutefois

lite

peu

långtifrån

loin de

med hänsyn till, gentemot

ā l’égard de

medan, under det att

alors que

mellan

entre

mittemot

en face de

mot

contre

mycket (adv)

trčs

mycket, många

beaucoup

nämligen

en effet

när

quand

nära

prčs de

närmare bestämt, egentligen

ā vrai dire

ofta

souvent

ok

d’accord

om inte

ā moins que + subjonctif

om, så

si

plötsligt

soudain

på annat håll, någon annanstans

ailleurs

på grund av

ā cause de, en raison de

på kort sikt

ā court terme

på villkor att

ā condition que + subjonctif

redan (från)

dčs

samma, lika

pareil

sedan, därefter

ensuite

sen

tard

snarare

plutôt

som om

comme si

så att

de sorte que

så länge som

tant que

så mycket

tant

så snart som

dčs que

så, på detta sätt, sålunda

ainsi

så, så till den grad

tellement

särskilt, framförallt

surtout

t.o.m.

voire

tack vare

grâce ā

tidig

tôt

tidigare

plus tôt

tillräckligt, ganska, nog

assez

troligen

probablement

trots

malgré

trots allt, i alla fall

quand bien męme

tydligen, givetvis

évidemment

under (tiden), medan

pendant

under förevändning att

sous prétexte que

ungefär, cirka

environ, vers

ungefär, nästan

ā peu prčs

utan

sans

utan att

sans que

vad

quoi

vad beträffar

quant ā

varken...eller

ne...ni...ni

vars

dont

visserligen

certes

å ena sidan...å andra sidan

d’une part...d’autre part

åtminstone

du moins

ända till

jusqu’ā

ändå, likväl

pourtant

ännu, fortfarande

encore

även om

quitte ā + infinitiv

även om

męme si

även, också

également

även, t.o.m., samma

męme

över

au-dessus de