QUESTIONS IMPORTANTES 1

 

c’est quel jour?

sä käll schor

vilken dag är det?

c’est quelle date?

sä käll datt

vilket datum är det?

c’est quel mois?

sä käll måa

vilken månad är det?

c’est quelle couleur?

sä käll kolör

vilken färg är det?

c’est quel film?

sä käll film

vilken film är det?

c’est quel livre?

sä käll livr(ö)

vilken bok är det?

c’est quel pays?

sä käll pe i

vilket land är det?

c’est quelle ville?

sä käll vill

vilken stad är det?

c’est quelle fleur?

sä käll flör

vilken blomma är det?

c’est quel monument?

sä käll månny maaaa

vilket monument är det?

c’est quel animal?

sä käll annimall

vilket djur är det?

c’est quelle page?

sä käll pasch

vilken sida är det?

c’est quelle marque?

sä käll mark

vilket märke är det?

c’est quelle race?

sä käll rass

vilken ras är det?

c’est combien?

sä kååå(m)bjääää

hur mycket kostar det?

tu t’appelles comment?

ty tappäll kåmaaaa

vad heter du?

tu habites où?

ty abbitt o

var bor du?

tu as quel âge?

ty a käll asch

hur gammal är du?

tu es une fille?

ty ä yn fij

är du en flicka?

tu aimes le coca?

ty äm lö kåcka

gillar du kåla?

quel temps fait-il?

käll taaaa fättill

vilket väder är det?

quelle heure est-il?

käll ör ättill

hur mycket är klockan?

c’est quel sport?

sä käll sport

vilken sport är det?

c’est quel légume?

sä käll legymm

vilken grönsak är det?

c’est quel fruit?

sä käll fru i

vilken frukt är det?

c’est quel dessert?

sä käll dessärr

vilken efterrätt är det?

c’est quel programme?

sä käll prågramm

vilket program är det?

c’est quelle planète?

sä käll planätt

vilken planet är det?

c’est quelle chanson?

sä käll schaaaa(n)såååå

vilken sång är det?

c’est quel fleuve?

sä käll flöv

vilken flod är det?

c’est quel acteur?

sä käll aktör

vilken skådespelare är det?

c’est quelle boisson?

sä käll båassååååå

vilken dricka är det?

*c’est quelle heure?

sä käll ör

*hur mycket är klockan

il y a des toilettes ici?

ilja de tåalätt issi

finns det toaletter här?

il est blond?

il ä blåååå(n)

är han blond?

il a une moustache?

il a yn mostasch

har han en mustasch?

il a une barbe?

il a yn barb

har han skägg?

il a des cheveux châtains?

il a deschövö schattäää

har han brunt hår?

il a des cheveux bruns?

il a deschövö bröööö(n)

har han mörkt hår?

il a des cheveux blonds?

il a deschövö blåååå(n)

har han blont hår?

il a des lunettes?

il a de lynätt

har han glasögon?

il a une casquette?

il a yn kaskätt

har han keps?

il a des cheveux longs?

il a deschövö lååååå(n)

har han långt hår?

il a des cheveux courts?

il a deschövö kor

har han kort hår?

il a des cheveux frisés?

il a deschövö frizee

har han lockigt hår?

il a des cheveux raides?

il a deschövö rädd

har han rakt hår?

il a des yeux bleus?

il a de zjö blö

har han blåa ögon?

il a des yeux rouges?

il a de zjö rosch

har han röda ögon?

il a des yeux marron?

il a de zjö maråååå(n)

har han bruna ögon?

il est chauve?

il ä schåv

är han flintskallig?

elle est..........?

äll ä

är hon.........?

elle a...........?

äll a

har hon........?

QUESTIONS IMPORTANTES 1

 

vilket djur är det?

c’est quel animal?

sä käll annimall

vilken sida är det?

c’est quelle page?

sä käll pasch

vilket märke är det?

c’est quelle marque?

sä käll mark

vilken dag är det?

c’est quel jour?

sä käll schor

vilket datum är det?

c’est quelle date?

sä käll datt

vilken månad är det?

c’est quel mois?

sä käll måa

vilken färg är det?

c’est quelle couleur?

sä käll kolör

vilken film är det?

c’est quel film?

sä käll film

vilken bok är det?

c’est quel livre?

sä käll livr(ö)

vilket land är det?

c’est quel pays?

sä käll pe i

vilken stad är det?

c’est quelle ville?

sä käll vill

vilken blomma är det?

c’est quelle fleur?

sä käll flör

vilket monument är det?

c’est quel monument?

sä käll månny maaaa

vilken ras är det?

c’est quelle race?

sä käll rass

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

käll ör ättill

vilken sport är det?

c’est quel sport?

sä käll sport

vilken grönsak är det?

c’est quel légume?

sä käll legymm

hur mycket kostar det?

c’est combien?

sä kååå(m)bjääää

vad heter du?

tu t’appelles comment?

ty tappäll kåmaaaa

var bor du?

tu habites où?

ty abbitt o

hur gammal är du?

tu as quel âge?

ty a käll asch

är du en flicka?

tu es une fille?

ty ä yn fij

gillar du kåla?

tu aimes le coca?

ty äm lö kåcka

vilket väder är det?

quel temps fait-il?

käll taaaa fättill

vilken frukt är det?

c’est quel fruit?

sä käll fru i

vilken efterrätt är det?

c’est quel dessert?

sä käll dessärr

vilket program är det?

c’est quel programme?

sä käll prågramm

vilken planet är det?

c’est quelle planète?

sä käll planätt

vilken sång är det?

c’est quelle chanson?

sä käll schaaaa(n)såååå

vilken flod är det?

c’est quel fleuve?

sä käll flöv

vilken skådespelare är det?

c’est quel acteur?

sä käll aktör

vilken dricka är det?

c’est quelle boisson?

sä käll båassååååå

*hur mycket är klockan

*c’est quelle heure?

sä käll ör

finns det toaletter här?

il y a des toilettes ici?

ilja de tåalätt issi

är han blond?

il est blond?

il ä blåååå(n)

har han en mustasch?

il a une moustache?

il a yn mostasch

har han skägg?

il a une barbe?

il a yn barb

har han brunt hår?

il a des cheveux châtains?

il a deschövö schattäää

har han mörkt hår?

il a des cheveux bruns?

il a deschövö bröööö(n)

har han blont hår?

il a des cheveux blonds?

il a deschövö blåååå(n)

har han glasögon?

il a des lunettes?

il a de lynätt

har han keps?

il a une casquette?

il a yn kaskätt

har han långt hår?

il a des cheveux longs?

il a deschövö lååååå(n)

har han kort hår?

il a des cheveux courts?

il a deschövö kor

har han lockigt hår?

il a des cheveux frisés?

il a deschövö frizee

har han rakt hår?

il a des cheveux raides?

il a deschövö rädd

har han blåa ögon?

il a des yeux bleus?

il a de zjö blö

har han röda ögon?

il a des yeux rouges?

il a de zjö rosch

har han bruna ögon?

il a des yeux marron?

il a de zjö maråååå(n)

är han flintskallig?

il est chauve?

il ä schåv

är hon.........?

elle est..........?

äll ä

har hon........?

elle a...........?

äll a

QUESTIONS IMPORTANTES 2

 

vilken sång är det?

c’est quelle chanson?

vilket land är det?

c’est quel pays?

vilken dag är det?

c’est quel jour?

vilken blomma är det?

c’est quelle fleur?

hur mycket kostar det?

c’est combien?

vilken sport är det?

c’est quel sport?

vilket djur är det?

c’est quel animal?

vilket väder är det?

quel temps fait-il?

vilken film är det?

c’est quel film?

har han keps?

il a une casquette?

har han blåa ögon?

il a des yeux bleus?

har han rakt hår?

il a des cheveux raides?

finns det toaletter här?

il y a des toilettes ici?

vad heter du?

tu t’appelles comment?

var bor du?

tu habites où?

vilken färg är det?

c’est quelle couleur?

gillar du kåla?

tu aimes le coca?

är du en flicka?

tu es une fille?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

vilken planet är det?

c’est quelle planète?

vilket monument är det?

c’est quel monument?

vilken stad är det?

c’est quelle ville?

vilken frukt är det?

c’est quel fruit?

vilken ras är det?

c’est quelle race?

vilken grönsak är det?

c’est quel légume?

vilken månad är det?

c’est quel mois?

vilket märke är det?

c’est quelle marque?

vilken bok är det?

c’est quel livre?

vilket program är det?

c’est quel programme?

vilken flod är det?

c’est quel fleuve?

vilket datum är det?

c’est quelle date?

vilken efterrätt är det?

c’est quel dessert?

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

vilken sida är det?

c’est quelle page?

har han blont hår?

il a des cheveux blonds?

har han brunt hår?

il a des cheveux châtains?

är hon.........?

elle est..........?

har han glasögon?

il a des lunettes?

är han blond?

il est blond?

*hur mycket är klockan

*c’est quelle heure?

har han en mustasch?

il a une moustache?

har han långt hår?

il a des cheveux longs?

har han kort hår?

il a des cheveux courts?

har han bruna ögon?

il a des yeux marron?

har han röda ögon?

il a des yeux rouges?

är han flintskallig?

il est chauve?

har han skägg?

il a une barbe?

har han lockigt hår?

il a des cheveux frisés?

vilken skådespelare är det?

c’est quel acteur?

vilken dricka är det?

c’est quelle boisson?

har han mörkt hår?

il a des cheveux bruns?

har hon........?

elle a...........?

 

 

QUESTIONS IMPORTANTES 3

 

hur mycket kostar det?

 

var bor du?

 

vilken stad är det?

 

har han brunt hår?

 

har han kort hår?

 

är han blond?

 

vilken frukt är det?

 

har han rakt hår?

 

vilket monument är det?

 

vilken månad är det?

 

har han keps?

 

vilken färg är det?

 

vilket väder är det?

 

är hon.........?

 

vilken sport är det?

 

vilken planet är det?

 

vilket märke är det?

 

vilken dricka är det?

 

vilket djur är det?

 

hur gammal är du?

 

vilken sång är det?

 

vilket program är det?

 

finns det toaletter här?

 

vilket datum är det?

 

har hon........?

 

vilken efterrätt är det?

 

har han röda ögon?

 

vilken film är det?

 

vilken dag är det?

 

har han mörkt hår?

 

hur mycket är klockan?

 

vilken bok är det?

 

är han flintskallig?

 

vilken skådespelare är det?

 

har han en mustasch?

 

vilken sida är det?

 

har han lockigt hår?

 

har han blåa ögon?

 

har han glasögon?

 

är du en flicka?

 

vilken blomma är det?

 

har han blont hår?

 

vilken ras är det?

 

*hur mycket är klockan

 

har han bruna ögon?

 

har han skägg?

 

har han långt hår?

 

vilket land är det?

 

vad heter du?

 

vilken flod är det?

 

gillar du kåla?

 

vilken grönsak är det?