röka

12fumer

Cathy, du har inte en cigarett är du snäll?

Cathy, tu n’as pas une cigarette s’il te plaît?

röker du Caroline?

tu fumes Caroline?

ja, det händer

oui, ça arrive

röker du mycket?

tu fumes beaucoup?

nej, jag röker två eller tre cigaretter om dagen

non, je fume deux ou trois cigarettes par jour

men det är inte bra att röka!

mais ce n’est pas bien de fumer!

jag vet, jag vet, jag skall försöka att sluta att röka

je sais, je sais, je vais essayer d’arrêter de fumer

ja, sluta genast!

oui, arrête tout de suite!

jag försöker att sluta, du röker inte du?

j’essaie d’arrêter, tu ne fumes pas toi?

åh nej, aldrig i livet!

ah non, jamais de la vie!

har du redan provat att röka?

tu as déjà essayé de fumer?

nej, jag har aldrig rökt i mitt liv

non, je n’ai jamais fumé de ma vie

det är bra det

c’est bien ça

ja, jag tål inte rök

oui, je ne supporte pas la fumée

och det kostar mycket också

et ça coûte cher aussi

ja och det är dåligt för hälsan

et c’est mauvais pour la santé

röker din bror också?

ton frère fume aussi?

nej, han slutade för två månader sedan

non, il a arrêté il y a deux mois

och röker dina föräldrar?

et tes parents fument?

nej, de röker inte

non, ils ne fument pas

bra, jag ska gå, vi ses snart!

bon, j’y vais, à bientôt!

ja, vi ses! hej då!

oui, à bientôt! salut!