CODE; FRANÇAIS NIVEAU 4 (100 poäng); gustafsson@gmx.fr

 

 

E

D

C

B

A

allmän repetition av tidigare nivåer;

diskutera och debattera

kunna delta i olika diskussioner på ett begripligt sätt och med enklare meningar och ord diskutera och delta i debatter

 

kunna delta i olika diskussioner och debatter med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

obehindrat kunna delta i diskussioner och debatter i olika sammanhang, kunna föra en fördjupad diskussion, kunna förstå och förklara sig med ett mycket korrekt och varierat språkbruk

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

kunna berätta om vad man har gjort, vad man skall göra

på ett enkelt men begripligt sätt kunna uttrycka vad man har gjort och vad man skall göra

 

kunna uttrycka sig i olika tidsformer, tala om vad man har gjort och vad man skall göra och detta med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

obehindrat och med språkligt flyt kunna uttrycka olika tidsaspekter på ett korrekt och mycket varierat språk

muntliga övningar

kunna göra sig muntligt förstådd i olika typer av situationer

 

kunna göra sig mycket väl förstådd i olika typer av muntliga situationer

 

mycket väl behärska muntliga färdigheter för att kunna uttrycka sig i många olika typer av situationer på ett välformulerat, varierat och mycket korrekt språk

konjunktiv

ha viss kunskap om konjunktiv och kunna använda denna på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om konjunktiv och kunna använda denna med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska konjunktiv i det franska språket och kunna använda denna mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

verblära

kunna använda de franska verben  i praktiska, vardagliga situationer på ett begripligt sätt

 

kunna använda de franska verben  i vardagligt tal och på ett praktiskt sätt där man mycket väl förstår och gör sig förstådd på målspråket

 

ha mycket god förmåga att praktiskt använda grammatiska företeelser i vardagsspråk och på ett mycket korrekt och varierat språk

ordbildning

förstå fransk ordbildning och meningskonstruktion och kunna bilda egna enklare konstruktioner

 

förstå fransk ordbildning och meningskonstruktion och kunna bilda egna konstruktioner med ett mycket korrekt språkbruk

 

mycket grundligt förstå fransk ordbildning och meningskonstruktion och kunna bilda egna enklare och mer avancerade konstruktioner på ett mycket korrekt språk

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

konversation

kunna delta i olika diskussioner på ett begripligt sätt och med enklare meningar och ord

 

kunna delta i olika diskussioner med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

obehindrat kunna delta i diskussioner i olika sammanhang, kunna föra en diskussion, kunna förstå och förklara sig med ett mycket korrekt språkbruk

känslor

kunna uttrycka enklare känslor på målspråket

 

kunna uttrycka olika typer av känslor på ett mycket korrekt språk

 

obehindrat, varierat och med stort språkligt flyt kunna uttrycka sina och andras känslor på målspråket

vardagsglosor

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor i olika meningskonstruk-tioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på ett korrekt sätt i olika meningskonst-ruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på mycket god franska i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på felfri franska i olika meningskonstruktioner

kunna använda och variera sitt ordförråd genom olika glosor; kunna sätta in dessa i olika sammanhang och på ett felfritt språkbruk

fransk realia

ha viss kännedom om olika franska företeelser inom olika ämnesområden

 

ha god kännedom om olika franska företeelser inom olika ämnesområden

 

ha mycket goda kunskaper om olika franska företeelser inom olika ämnesområden

muntlig och skriftlig textöver-sättning

kunna läsa, förstå och översätta olika typer av texter på målspråket

 

med mycket god förmåga kunna läsa, förstå och översätta olika typer av texter på målspråket

 

obehindrat kunna läsa, förstå och översätta olika typer av texter på målspråket och genom egna strategier kunna förmedla innehållet till andra

tidningsnotiser

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

fransk och svensk skola

kunna förstå och förklara skillnader mellan fransk och svensk skola

 

kunna förstå och förklara skillnader mellan fransk och svensk skola på en god språklig nivå

 

obehindrat och välformulerat kunna beskriva, förklara och redogöra för skillnader mellan fransk och svensk skola

jämförelser

kunna göra enkla jämförelser mellan saker, personer och företeelser med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

kunna göra olika typer jämförelser mellan saker, personer och företeelser genom att använda ett mycket korrekt språkbruk

 

med stort språkligt flyt kunna göra olika typer jämförelser mellan saker, personer och företeelser genom att använda ett varierat och mycket korrekt språkbruk

beskriva händelser

kunna beskriva händelser och förlopp på målspråket på ett någorlunda korrekt sätt

 

kunna beskriva händelser och förlopp på målspråket på en god språklig nivå

 

obehindrat och välformulerat kunna beskriva händelser och förlopp med ett mycket korrekt och varierat språkbruk

frågeställningar

kunna ställa enklare frågor och besvara olika enklare frågor med ett ganska begripligt språkbruk

 

kunna ställa många olika typer av frågor och kunna besvara olika frågor med ett mycket begripligt språkbruk

 

mycket väl behärska frågeställningar, frågekonstruktioner och svarsformuleringar på franska, kunna använda språket i dessa situationer på ett mycket korrekt sätt

olika yrken

känna till olika yrken på målspråket och på enkel franska kunna förklara dessa

 

känna till olika yrken på målspråket, kunna förklara vad dessa innebär och göra egna  kommentarer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

med stort språkligt flyt och med ett mycket korrekt och varierat språkbruk kunna förklara olika yrken på målspråket och diskutera och berätta om egna erfarenheter och framtidsplaner

viktiga fraser

ha kunskap om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa på ett begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha mycket god kunskap och kännedom om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer och med stort språkligt flyt

vardagliga situationer

kunna göra sig förstådd i olika typer av vardagliga situationer med hjälp av ett någorlunda korrekt språkbruk

 

kunna göra sig väl förstådd i olika typer av vardagliga situationer med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska olika typer av vardagliga situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

redogöra för nyheter

kunna kommentera händelser och nyheter på ett enkelt men någorlunda korrekt sätt

 

kunna kommentera händelser och nyheter med ett mycket korrekt språkbruk, ha förståelse för innehåll och form

 

obehindrat och välformulerat kunna kommentera händelser och nyheter med ett mycket korrekt och varierat språkbruk

kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeom-dömen

eleven kan säga något om vad han/hon tycker och uttrycka åsikter och synpunkter på ett begripligt sätt

 

eleven kan utförligt berätta vad han/hon tycker om olika saker och uttrycka åsikter och synpunkter på ett begripligt sätt

 

eleven kan mycket varierande uttrycka sina åsikter och uttrycka åsikter och synpunkter på ett begripligt sätt och föra avancerade diskussioner inom olika ämnesområden

grammatiska moment

kunna använda olika grammatiska moment i praktiska, vardagliga situationer på ett begripligt sätt

 

kunna använda olika grammatiska moment i vardagligt tal och på ett praktiskt sätt där man mycket väl förstår och gör sig förstådd på målspråket

 

ha mycket god förmåga att praktiskt använda grammatiska moment i vardagsspråk och på ett mycket korrekt och varierat språk

hörövningar

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

repetera vardags-situationer

kunna göra sig förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla meningar och  begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer