CODE FRANÇAIS NIVEAU 5 (100 poäng) ; gustafsson@gmx.fr

 

 

E

D

C

B

A

läsförståelse av aktuella texter

kunna läsa aktuella franska texter och utifrån dessa besvara och ställa frågor på begriplig franska

kunna läsa aktuella franska texter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa aktuella franska texter och utifrån dessa besvara och ställa frågor på mycket korrekt franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa aktuella franska texter och utifrån dessa besvara och ställa frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa aktuella franska texter och utifrån dessa besvara och ställa frågor på mycket korrekt, varierad franska och klara av att formulera egna frågor och svar

fransk ordkunskap och ordbildning

förstå ords betydelse och ursprung, ha viss kännedom om några prefix och suffix

 

kunna härleda okända franska ord och mycket väl förstå dess betydelse samt känna franska prefix och suffix

 

ha mycket stor kunskap i ords ursprung och betydelse, kunna använda prefix och suffix för ökad förståelse och ökad ordinlärning

praktisk grammatik

kunna använda den franska grammatiken i praktiska, vardagliga situationer på ett begripligt sätt

 

kunna använda den franska grammatiken i vardagligt tal och på ett praktiskt sätt där man mycket väl förstår och gör sig förstådd på målspråket

 

ha mycket god förmåga att praktiskt använda grammatiska företeelser i vardagsspråk och på ett mycket korrekt och varierat språk

vardags-situationer

kunna göra sig förstådd i olika typer av vardagliga situationer med hjälp av ett någorlunda korrekt språkbruk

 

kunna göra sig väl förstådd i olika typer av vardagliga situationer med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska olika typer av vardagliga situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

återberätta texter, notiser, rubriker

kunna återberätta olika typer av texter, notiser och rubriker på ett någorlunda korrekt sätt

 

kunna återberätta olika typer av texter, notiser och rubriker med ett mycket korrekt språkbruk

 

obehindrat och välformulerat kunna återberätta olika typer av texter, notiser och rubriker med ett mycket korrekt och varierat språkbruk

bokläsning

ha läst ett skönlitterärt verk med god förståelse

 

ha läst ett skönlitterärt verk med stor förståelse

 

ha läst ett skönlitterärt verk med stor självständighet och mycket god förståelse

diskussioner och tema

kunna delta i olika diskussioner på ett begripligt sätt och med enklare meningar och ord

 

kunna delta i olika diskussioner med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

obehindrat kunna delta i diskussioner i olika sammanhang, kunna föra en diskussion, kunna förstå och förklara sig med ett mycket korrekt språkbruk

personlighetsbeskrivningar genom t.ex. personlighetstester

kunna göra och förstå enklare personlighetsbeskrivningar särskilt i form av tester

 

kunna förstå och utföra olika typer av personlighetsbeskrivningar framförallt i form av personlighetstester

 

mycket väl behärska person- och personlighetsbeskrivningar, dels genom egen förståelse, dels genom egen kommunikation med ett mycket korrekt språkbruk

frågekonstruktioner i form av tester

förstå och formulera enklare frågekonstruktioner i olika tester

 

förstå och mycket korrekt kunna formulera frågeställningar och göra frågekonstruktioner i olika tester

 

mycket väl behärska frågekonstruktioner och formuleringar i tester, kunna använda ett mycket korrekt språkbruk för egna konstruktioner

kommentera händelser och nyheter

kunna kommentera händelser och nyheter på ett någorlunda korrekt sätt

 

kunna kommentera händelser och nyheter med ett mycket korrekt språkbruk

 

obehindrat och välformulerat kunna kommentera händelser och nyheter med ett mycket korrekt och varierat språkbruk

texter och reportage om franska företeelser och händelser

kunna läsa texter och reportage om franska företeelser och händelser och ha viss förståelse för innehåll och språkbruk

 

kunna läsa texter och reportage om franska företeelser och händelser och ha god förståelse för innehåll och språkbruk, kunna återberätta på korrekt franska

 

obehindrat kunna läsa texter och reportage om franska företeelser och händelser och ha mycket god förståelse för innehåll och språkbruk, kunna kommentera, sammanfatta och redogöra med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

uttrycka åsikter och debattera

eleven kan säga något om vad han/hon tycker

eleven kan uttrycka flera olika åsikter på enkel franska

eleven kan utförligt berätta vad han/hon tycker om olika saker

eleven uttrycker utförligt sina åsikter om olika saker och teman

eleven kan mycket varierande uttrycka sina åsikter och föra avancerade diskussioner inom olika ämnesområden

filmkunskap

ha tittat på och förstått delar av franska filmer

 

ha tittat på och förstått huvudinnehållet i franska filmer

 

ha tittat på och förstått det mesta av huvudinnehåll och händelser i franska filmer

vardagsfraser

ha kunskap om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa på ett begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha mycket god kunskap och kännedom om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer och med stort språkligt flyt

indefinita pronomen, demonstrativa pronomen, prepositioner och verbkonstruk-tioner med preposition

ha viss kunskap om indefinita pronomen, demonstrativa pronomen, prepositioner och verbkonstruktioner med preposition och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om indefinita pronomen, demonstrativa pronomen, prepositioner och verbkonstruktioner med preposition och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska indefinita pronomen, demonstrativa pronomen, prepositioner och verbkonstruktioner med preposition och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

ord- och meningsbild-ning

förstå fransk ordbildning och meningskonstruktion och kunna bilda egna enklare konstruktioner

 

förstå fransk ordbildning och meningskonstruktion och kunna bilda egna konstruktioner med ett mycket korrekt språkbruk

 

mycket grundligt förstå fransk ordbildning och meningskonstruktion och kunna bilda egna enklare och mer avancerade konstruktioner på ett mycket korrekt språk

återberätta och guida turister

kunna återge händelser, beskriva platser och monument på enklare franska

 

kunna återge händelser, beskriva platser och monument både utförligt och med en mycket god språklig nivå

 

obehindrat kunna återge händelser, beskriva platser och monument med ett mycket korrekt och varierat språkbruk

repetera vardagssituationer

kunna göra sig förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla meningar och  begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

franska betygs-systemet

ha viss kännedom och kunna redogöra på enklare franska om det franska betygssystemet

 

mycket väl känna till och kunna redogöra för det franska betygssystemet på mycket korrekt franska

 

obehindrat kunna redogöra, förklara och jämföra det franska betygssystemet gentemot t.ex. det svenska, språket skall vara mycket välformulerat och korrekt

konversations-ämnen

kunna samtala på enklare franska i olika situationer

 

kunna samtala i många olika situationer och med en mycket korrekt franska

 

obehindrat kunna samtala i många olika typer av situationer och med ett mycket korrekt och varierat språkbruk

uttrycka sig

kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på målspråket på ett begripligt sätt

 

kunna uttrycka sig på olika sätt på målspråket med ett mycket korrekt språkbruk

 

kunna uttrycka sig obehindrat på målspråket, varierat, mycket korrekt och med bra flyt

framtids-berättelser

kunna prata om framtid, framtidsplaner och drömmar på enkel och begriplig franska

 

kunna prata om framtid, framtidsplaner och drömmar på mycket korrekt franska

 

kunna prata om framtid, framtidsplaner och drömmar med ett varierat, mycket korrekt och fullständigt begripligt språkbruk

grammatiska strukturer

ha kännedom om de väsentligaste grammatiska konstruktionerna på målspråket och kunna använda dessa någorlunda korrekt

 

ha god kännedom om de grammatiska strukturerna på målspråket och kunna använda dessa mycket korrekt

 

ha mycket god kännedom om de grammatiska strukturerna på målspråket och kunna använda dessa varierat, med bra flyt och fullständigt korrekt