6109DIALOGUE; personnes

 

Hej, hur är det?

Bonjour! Ça va?

Hej! Tja. inte så bra.

Bonjour! Bof, pas très bien.

Varför? Är du sjuk?

Pourquoi? Tu es malade?

Nej, nej, jag är inte i form, det är allt

Non, non, je ne suis pas en forme, c’est tout.

är det några problem?

Il y a des problèmes?

njae, jag har bråkat med mina föräldrar

Ben, je me suis disputé avec mes parents.

jaha, varför?

Ah bon, pourquoi?

därför att jag fick 5 i historia

parce que j’ai eu 5 en histoire

fick du 5 i historia?!

tu as eu 5 en histoire?!!

ja just det, det är en katastrof!

ah oui, c’est la catastrophe!

vad ska du göra?

qu’est-ce que tu vas faire?

jag vet inte

je ne sais pas

vill du gå på konsert med mig?

tu veux aller au concert avec moi?

på konsert? vilken konsert?

au concert? quel concert?

det är (det finns) Henri Salvador

il y a Henri Salvador

åh nej, jag gillar inte Salvador

ah non, je n’aime pas Salvador

vad gillar du då?

qu’est-ce que tu aimes alors?

jag gillar bara svenska grupper

j’aime seulement les groupes suédois

vilka grupper?

quels groupes?

alla svenska grupper

tous les groupes suédois

men allt är inte bra

mais tout n’est pas bien

jo, allt som är svenskt är bra

si, tout ce qui est suédois est bien

jag, jag älskar italiensk musik men jag gillar inte allt

moi, j’adore la musique italienne mais je n’aime pas tout

det är konstigt

c’est bizarre

nej, det är normalt

non, c’est normal

nej, du har fel

non, tu as tort

ok, låt vara, jag bjuder dig på konsert

bon, on laisse tomber; je t’invite au concert

åh ja, då vill jag gärna komma

ah oui, alors je veux bien venir

men vi går på Johnny Hallydays konsert

mais on va au concert de Johnny Hallyday

vem är det?

qui est-ce?

det är en mycket känd fransk sångare

c’est un chanteur français très connu

vad sjunger han?

qu’est-ce qu’il chante?

han sjunger allt men särskilt rock

il chante tout mais surtout du rock

är han populär i Frankrike?

il est populaire en France?

ja mycket populär

oui très populaire

hur gammal är han?

quel âge a-t-il? (il a quel âge?)

han är 60 år

il a 60 ans

när är han född?

quand est-il né?

han är född den 15 juni 1943

il est né le 15 juin 1943

var är han född?

où est-il né?

han är född i Paris

il est né à Paris

vilket är hans yrke?

quelle est sa profession?

han är sångare

il est chanteur

hur lång är han?

combien mesure-t-il?

han är 1,78

il mesure 1m78

hur mycket väger han?

combien pèse-t-il?

han väger 88 kilo

il pèse 88 kilos

är han gift?

il est marié?

ja, han är gift med Estelle

oui, il est marié avec Estelle

han har varit gift med Sylvie Vartan

il a été marié avec Sylvie Vartan

vem är det?

qui est-ce?

en fransk sångerska

une chanteuse française

är hon fransyska?

elle est Française?

ja, men hon är född i Bulgarien

oui, mais elle est née en Bulgarie

har han barn?

il a des enfants?

ja, han har två barn David och Laura

oui il a deux enfants David et Laura

har han syskon?

il a des frères et soeurs?

nej, han har inte syskon

non, il n’a pas de frères et soeurs

var bor han?

il habite où?

han bor i Paris

il habite à Paris

vilka är hans mest kända sånger?

quelles sont ses chansons les plus connues?

säg mig hans sånger

dis-moi ses chansons

sjunger han bra?

il chante bien?

är han död?

il est mort?

nej, han är levande

non, il est vivant

han är i livet

il est en vie

han spelar också i filmer

il joue aussi dans des films

han debuterar 1949

il débute en 1949