vocabulaire de révision 2 très simple

och

et

är

est

var, där

eller

ou

här

ici

där

därborta

là-bas

varsågod, här är

voici, voilà

men

mais

också

aussi

jag

je

du

tu

även,samma, t.o.m.

même

kanske

peut-être

ibland

parfois

aldrig

ne...jamais

ofta

souvent

alltid, fortfarande

toujours

ännu, ytterligare, fortfarande

encore

inte

ne...pas

något

quelque chose

ingenting

ne...rien

vem, som

qui

ja

oui

jo, om

si

från, av

de

för, för att

pour

till, åt, för, i

à

i

dans

sur

under

sous

när

quand

hur, på vilket sätt

comment

vilken, vilket

quel, quelle

vad

que, qu’est-ce que, quoi

tack

merci

och du

et toi

det, detta, det här

ça, cela

det är, är det?

c’est

det finns, finns det ?

il y a

allt

tout

nu

maintenant

idag

aujourd’hui

igår

hier

god, gott

bon, bonne

bra

bien

självklart

bien sûr

ok

d’accord

lite

un peu

stor, stort

grand -e

liten, litet

petit -e

varför

pourquoi

därför att

parce que

utan

sans

med

avec

enkel(t)

facile, simple

svår(t)

difficile, dur

jaha, då så

alors

sedan

puis, ensuite

ni

vous

han, hon

il, elle

de

ils

er, ert

votre

en dag

un jour

jag har

j’ai

jag är

je suis

ni har, har ni ?

vous avez

ni är, är ni?

vous êtes

illa, ont

mal

dålig

mauvais -e

ung

jeune

gammal

vieux, vieille

dum

bête

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

vem är det ?

qui est-ce?

ung. var så snäll

s’il vous plaît

jag kan, kan jag?

je peux

jag tar

je prends

ha en bra dag

bonne journée

det samma

pareillement

ha en trevlig kväll

bonne soirée

äta

manger

gilla, tycka om

aimer

jag förstår

je comprends

jag vet

je sais

en hund

un chien

en häst

un cheval

en fågel

un oiseau

jag avskyr

je déteste

hjälpa

aider

titta (på)

regarder

lyssna (på)

écouter

prata, tala

parler

dyr, kära

cher, chère

mycket

très

för mycket, för.....

trop

tillräckligt, ganska

assez

hur många, hur mycket

combien

köpa

acheter

göra

faire