fiches orales complet

Hejsan !

Bonjour !

Hejsan ! Hur är det ?

Bonjour ! Ça va ?

Tack, jag mår mycket bra och du ?

Merci, ça va très bien et toi ?

Sådär.

Comme ci comme ça.

Se här min bror.

Voilà/Voici mon frère.

Hejsan. Vad heter du ?

Bonjour. Tu t’appelles comment ?

Jag heter Frédéric och du ?

Bonjour. Je m’appelle Frédéric et toi ?

Jag heter Stéphanie.

Je m’appelle Stéphanie.

Var bor du ?

Tu habites où ?

Jag bor i Dijon och du ?

J’habite à Dijon et toi ?

Jag bor i Rennes.

J’habite à Rennes.

Hur gammal är du ?

Tu as quel âge ?

Jag är 12 år och du ?

J’ai 12 ans et toi ?

Jag är 19 år.

J’ai 19 ans.

Hej då !

Au revoir !

Hej då !

Au revoir !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hejsan Frun !

Bonjour Madame!

Hejsan Herrn ! En kaffe, tack.

Bonjour Monsieur! Un  café, s’il vous plaît.

En kaffe till frun.

Un café pour madame.

Och en giffel också tack.

Et un croissant aussi, s’il vous plaît.

Genast.

Tout de suite.

-----------------------

----------

Varsågod ert kaffe och er giffel.

Voilà votre café et votre croissant.

Tack så mycket. Vad kostar det?

Merci beaucoup. C’est combien ?

Det blir 2,50 euro frun.

Ça fait 2,50 euros madame.

Varsågod/Här är 3 euro herrn.

Voilà 3 euros monsieur.

Tack och här är 50 centimes.

Merci et voilà 50 centimes.

--------------------------------------

---------

Hej då och ha en bra dag !

Au revoir et bonne journée !

Tack detsamma !

Merci pareillement !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkväll. En glass tack.

Bonsoir. Une glace, s’il vous plaît.

Godkväll. Ja självklart. Vilken glass ?

Bonsoir. Oui bien sûr. Quelle glace ?

Förlåt ?

Pardon ?

Vilken smak (önskar ni) frun ?

Quel parfum (désirez-vous) mademoiselle ?

Åh, vanilj och choklad tack.

Ah, vanille et chocolat s’il vous plaît.

Varsågod. Är det allt ?

Voilà. C’est tout ?

Ja, hur mycket kostar det ?

Oui, c’est combien ?

Det kostar 3 euro tack.

C’est 3 euros s’il vous plaît.

Här är 3 euro herrn.

Voilà 3 euros monsieur.

Tack fröken och hej då.

Merci mademoiselle et au revoir.

Hej då.

Au revoir.

 

Hejsan !

Bonjour !

Hejsan ! Vad önskas ?

Bonjour ! Vous désirez ?

Jag skulle vilja ha en pannkaka tack.

Je voudrais une crêpe s’il vous plaît.

Självklart. Vilken ? (Vilken pannkaka)

Bien sûr. Laquelle ? (Quelle crêpe)

Jag tar en pannkaka med smör tack.

Je prends une crêpe au beurre s’il vous plaît.

Mycket bra. Är det allt ? (Var det bra så ?/Och med detta ?)

Très bien. C’est tout ? (Ce sera tout ?/Et avec ça)

En dricka också.

Une boisson aussi.

Ja, jag har Orangina eller apelsinjuice.

Oui, j’ai Orangina ou jus d’orange.

Jag tar en Orangina tack.

Je prends une Orangina s’il vous plaît.

Varsågod. Det blir 4,25 euro tack.

Voilà. Ça fait 4,25 euros s’il vous plaît.

Varsågod 5 euro.

Voilà 5 euros.

Tack och här är er växel.

Merci et voici votre monnaie.

Tack och hej då.

Merci et au revoir.

Hej då.

Au revoir.

 

Godkväll.

Bonsoir.

Godkväll. Vad önskas ?

Bonsoir. Vous désirez ?

Jag skulle vilja ha en baguette tack.

Je voudrais une baguette s’il vous plaît.

Ja och med detta ? (Var det bra så ?)

Oui et avec ça ?

Vad är det ?

Qu’est-ce que c’est ?

Det, det är ett chokladbröd.

Ça, c’est un pain au chocolat.

Är det gott ?

C’est bon ?

Åh ja, det är mycket gott !

Ah oui, c’est très bon !

Då så, två chokladbröd också.

Alors, deux pains au chocolat aussi.

Och varsågod herrn.

Et voilà monsieur.

Tack. Vad blir det ?

Merci. Ça fait combien ?

Det blir 3,60 euro tack.

Ça fait 3,60 euros s’il vous plaît.

Varsågod 4 euro frun.

Voilà 4 euros madame.

Tack och här är er växel.

Merci et voici votre monnaie.

Tack och hej då.

Merci et au revoir.

Hej då och ha en trevlig kväll !

Au revoir et bonne soirée !

Tack detsamma !

Merci pareillement !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursäkta mig frun, Notre Dame tack ? (Var ligger Notre Dame)

Excusez-moi madame, le Notre Dame s’il vous plaît. (Où se trouve le Notre Dame)

Ja, det är enkelt. Det är rakt fram.

Oui, c’est facile. C’est tout droit.

Rakt fram ?

Tout droit ?

Ja och sedan till vänster därborta.

Oui, et ensuite à gauche là-bas.

Ok. Är det långt ?

D’accord. C’est loin ?

Åh nej, inte alls.

Ah non, pas du tout.

Mycket bra. Tack så mycket frun.

Très bien. Merci beaucoup madame.

Ingen orsak fröken.

De rien mademoiselle.

-------------------------------------

-----------------

Ursäkta mig, jag letar efter tunnelbanan tack.

Excusez-moi, je cherche le métro s’il vous plaît.

Ja, det är den andra gatan till höger därborta.

Oui, c’est la deuxième rue à droite là-bas.

Den andra gatan till höger ?

La deuxième rue à droite ?

Ja, därborta har ni tunnelbanan.

Oui, là-bas vous avez le métro.

Ok. Tack herrn.

D’accord. Merci monsieur.

Ingen orsak frun.

De rien madame.

------------------------------

-------------------------

Ursäkta mig herrn, var ligger järnvägsstationen tack ?

Excusez-moi monsieur, où se trouve la gare s’il vous plaît ?

Järnvägsstationen ? Det är långt härifrån.

La gare ? C’est loin d’ici.

Jaså ?

Ah bon ?

Ja, ni tar den första gatan till vänster, sedan är det den fjärde gatan till höger.

Oui, vous prenez la première rue à gauche, ensuite c’est la quatrième rue à droite.

Jag förstår. Tack herrn.

Je comprends. Merci monsieur.

Ingen orsakfröken et ha en bra dag !

De rien mademoiselle et bonne journée !

Tack detsamma !

Merci pareillement !

 

 

 

 

 

Hejsan ! Jag skulle vilja ha sex biljetter tack.

Bonjour ! Je voudrais six tickets s’il vous plaît.

Hejsan ! För tunnelbanan ?

Bonjour ! Pour le métro ?

Ja och för bussen.

Oui et pour le bus.

Sex tunnelbanebiljetter alltså ?

Six tickets de métro alors (donc)?

Ja och en tunnelbanekarta tack.

Oui et un plan de métro s’il vous plaît.

Vill ni inte ha ett rabatthäfte ?

Vous ne voulez pas un carnet ?

Ett rabatthäfte ? Vad är det ?

Un carnet ? Qu’est-ce que c’est ?

Det är tio tunnelbanebiljetter och det är billigare.

C’est dix tickets de métro et c’est moins cher.

Ok. Ett rabatthäfte då.

D’accord. Un carnet alors.

Är det allt ?

C’est tout ?

Jag skulle också vilja ha en biljett för en dag.

Je voudrais aussi un ticket pour un jour.

En tunnelbanebiljett för en dag ?

Un ticket de métro pour une journée ?

Ja just det.

Oui, c’est ça.

För Paris ?

Pour Paris ?

Ja.

Oui.

Alltså två zoner. Biljetten heter Mobilis.

Donc deux zones. Le ticket s’appelle Mobilis.

Ok. Vad blir det ?

D’accord. Ça fait combien ?

Det blir 16,35 euro tack.

Ça fait 16,35 euros s’il vous plaît.

Varsågod 20 euro herrn.

Voilà 20 euros monsieur.

Tack och här är er växel och era biljetter.

Merci et voici votre monnaie et vos tickets.

Tack och hej då.

Merci au revoir.

Hej då.

Au revoir.

 

Ursäkta mig, jag letar efter bussen till Eiffeltornet tack.

Excusez-moi je cherche le bus pour la Tour Eiffel, s’il vous plaît.

Ja, det är bakom järnvägsstationen därborta.

Oui, c’est derrière la gare là-bas.

Vilket nummer är det ?

C’est quel numéro ?

Det är buss nummer 69.

C’est le bus numéro 69.

Och den går till Eiffeltornet ?

Et il va à la Tour Eiffel ?

Ja absolut. Den stannar precis framför Eiffeltornet.

Oui absolument. Il s’arrête juste devant la Tour Eiffel.

Ok. Tack så mycket.

D’accord merci beaucoup.

Ingen orsak.

De rien.

------------------------------------

-------------------------

Ursäkta mig, för att åka till Montmartre tack ?

Excusez-moi, pour aller à Montmartre, s’il vous plaît ?

Ja, tunnelbanan är därborta.

Oui, le métro est là-bas.

Och vilken linje är det ?

Et c’est quelle ligne ?

Ni tar linje fem ända till staionen Jaurès.

Vous prenez la ligne cinq jusqu’à la station  Jaurès.

Ja och sedan ?

Oui et ensuite ?

Sedan byter ni och ni tar linje två.

Ensuite vous changez et vous prenez la ligne deux.

Och vilken station är det ?/Och var går jag av?

Et c’est quelle station ? /Et je descends où ?

Det är stationen Anvers./Ni går av på Anvers.

C’est la station Anvers./Vous descendez à Anvers.

Tack så mycket !

Merci beaucoup !

Ingen orsak.

De rien.