Kurskod: MODXXX04; skolverkets hemsida; pdf;

Kursen moderna språk 4 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

 

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnets syfte

vad vi gör i undervisningen

-

=

+

använda språket i olika situationer och för skilda syften.

muntliga och skriftliga parövningar, beskriva och förklara bilder och situationer, förklara och berätta om olika saker

 

 

 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

muntliga och skriftliga kommunikativa övningar i olika typer av sammanhang

 

 

 

reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk,

hörövningar från radio, teve, olika medier, textläsning, tidningsartiklar och även sång och musik

 

 

 

produktion

skriva resuméer och sammanställningar, kunna skriftligt och muntligt redogöra för innehåll i olika texter och program

 

 

 

interaktion,

delta aktivt i diskussioner och debatter, internetövningar, parövningar

 

 

 

formulera sig och samspela med andra i tal och skrift

kommunikativa parövningar samt i klassen och med läraren

 

 

 

anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

läsa, höra och muntliga övningar i olika situationer

 

 

 

utveckla språklig säkerhet

öva muntliga och skriftliga formuleringar och grammatiska konstruktioner för att förbättra sitt språk

 

 

 

förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet.

olika vardagstexter, litterära texter, enklare och svårare texter, kunna besvara frågor om en text på olika nivåer

 

 

 

utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen

lära sig bindeord, meningskonstruktioner och grammatiska funktioner, kunna använda grammatiken praktiskt, förklara även mycket svåra ord och situationer

 

 

 

lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

ordbildning, etymologi och meningskonstruktioner

 

 

 

utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden

olika tidningstexter, teveprogram, kunna redogöra för olika typiska företeelser i målspråkslandet

 

 

 

stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur

titta på olika teveprogram, spela spel, muntliga tävlingar, förstå språkets utveckling

 

 

 

utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra.

allmän språkkunskap, prefix och suffix, ordens ursprung, likheter/olikheter med svenska och andra språk

 

 

 

utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

ordkunskap, ordbildning, prefix och suffix, den latinska grunden i språket

 

 

 

bedrivas på målspråket.

kommunicera och lyssna på franska

 

 

 

talat och skrivet språk av olika slag

vardagstexter, tidningsartiklar, lagtexter, skönlitterära texter, skyltar, menyer, broschyrer

 

 

 

sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper.

relatera innehåll till egna erfarenheter, kunna ge sin synpunkt på olika texter

 

 

 

interagera i tal och skrift

diskussioner och debatter, uttrycka åsikter, kommentera muntligt och skriftligt, förbättra den grammatriska strukturerna och meningskonstruktionerna

 

 

 

producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra,

läsa, förstå och diskutera olika texter, skriva egna små texter-uppsatser, beskriva bilder och serier, recensioner

 

 

 

dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande

öva frågeställningar, lära sig av andras förtjänster och brister

 

 

 

förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

självständigt och i samarbete kunna göra egna gloslistor och lösa grammatiska problem i olika situationer (texter, hörförståelser)

 

 

 

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

 

Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.

 

Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

 

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där språket används.

 

 

Reception

Talat språk, även med viss regional och social färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.

 

Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.

 

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter.

 

Sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel reportage.

 

Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.

 

Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.

 

Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.

 

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

 

 

Produktion och interaktion

Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal, diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.

 

Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnesområden.

 

Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt.

 

Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget C

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget A

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 grundläggande moment i steg 4:

 -

+

grundläggande grammatiska konstruktioner

 

 

regelbundna verb i olika tidsformer

 

 

oregelbundna verb i presens

 

 

oregelbundna verb i passé composé

 

 

oregelbundna verb i alla tidsformer

 

 

reflexiva verb i presens och passé composé

 

 

verbkonstruktioner

 

 

konjunktiv

 

 

adjektiv och dess böjningar

 

 

adverb och dess konstruktion

 

 

personliga pronomen

 

 

possessiva pronomen

 

 

självständiga possessiva pronomen

 

 

indefinita pronomen

 

 

relativa pronomen

 

 

demonstrativa  pronomen

 

 

presentationsuppgifter

 

 

konjunktioner

 

 

prepositioner

 

 

passiv form

 

 

meningskonstruktioner

 

 

ordbildning

 

 

redogöra/berätta om semester/sommarlov, framtidsplaner

 

 

textläsning ur tidningsartiklar och annan media (cirka 20 i denna punkt ingår de litterära texterna)

 

 

textanalys

 

 

fransk litteraturkunskap, olika  litterära texter, fransk litteratur och historia

 

 

läsning av ett skönlitterärt verk

 

 

ställa/besvara frågor; kunna ställa frågor och besvara dessa, frågeställningar

 

 

uttal och läsning

 

 

läsa och kommentera filmer, skriva filmrecension

 

 

olika vardagssituationer

 

 

göra sig förstådd i vardagliga situationer

 

 

praktiskt kunna använda olika verbformer muntligt och skriftligt i samtliga tidsformer

 

 

beskriva bilder och händelser och därefter skriva egna berättelser och notiser

 

 

aktivt och hela tiden använda målspråket under lektionstid

 

 

kunna förstå och förklara olika franska samhällsfenomen med hjälp av fransk media

 

 

jul- och nyårstraditioner i olika fransktalande kulturer samt jämföra med den svenska

 

 

fransk musik, läsa och översätta sånger, gemensamt eller enskilt arbete om fransk musikkultur

 

 

utföra förklaringar av olika saker/tillstånd och skeenden

 

 

fördjupad ordkunskap och ordbildning, meningskonstruktion

 

 

skriva egna texter och skriva till bilder

 

 

muntligt öva viktiga situationer och aktivt inhämta nytt ordförråd och kunna hantera dessa i muntliga och skriftliga sammanhang

 

 

skriftlig produktion

 

 

hörförståelse från franska medier och läsförståelse om aktuella och historiska franska företeelser

 

 

praktiska, muntliga övningar för att använda verben rätt

 

 

argumentera och debattera, uttrycka känslor och värderingar, läsa debatter, göra egna muntliga övningar på enklare debatter utifrån olika ämnen

 

 

kunna förstå och använda konjunktiv muntligt och skriftligt

 

 

muntlig redogörelse för egen produktion, muntliga och skriftliga resuméer av skönlitterärt verk

 

 

 

skriftliga och/eller auditiva texter skall vara grunden för inhämtande av nytt vokabulär och för att utveckla korrekt meningsbyggnad, rena glosprov kan användas som oförberedda diagnostiska tester

 

 

 

rättningsmall

 

E

D

C

B

A

accenter

accentfel görs

vissa accentfel görs

inga större accentfel

inga betydelsebärande accentfel

inga accentfel

genus

kan förekomma

vissa genusfel förekommer

inga genusfel på vanliga ord

behärskas + även vissa undantag

behärskas + även undantag

verbböjningar

bör vara någorlunda begripligt

vissa verbböjningar felaktigt använda

används utan större felaktigheter

används obehindrat och utan felaktigheter

behärskas till fullo

tempus

någorlunda begripligt

vissa tempusfel

används utan större felaktigheter

behärskas mycket bra

behärskas till fullo

konjunktiv

viss kännedom

konjunktiven används begripligt och utan större fel

används utan större felaktigheter

används och behärskas mycket bra

behärskas mycket flytande

passiv form

viss kännedom

passiv form kan användas i begriplig form

används utan större felaktigheter

inga större fel görs

används obehindrat

pronomen

viss kännedom

pronomen används utan större felaktigheter

används utan större felaktigheter

används felfritt

används obehindrat

menings-konstruktion

felaktigt men begripligt

vissa fel i meningsbyggnad och konstruktioner

används utan större felaktigheter

meningar konstrueras mycket korrekt

inga större meningsbyggnadsfel görs

vokabulär

felaktiga ord men begripligt som helhet

vissa fel i ord och ordval men ganska begripligt

används utan större felaktigheter

ord och ordval används mycket korrekt, nya ord används ofta

lär sig och använder regelbundet nya ord och använder dessa mycket korrekt

textförståelse

förstår till viss del texter och kan göra enklare förklaringar

förstår huvudinnehållet och kan berätta och förklara ganska begripligt

läser och förstår olika texter med god förståelse och gör korrekta innehållsberättelser

läser, förstår och tar till sig olika texters innehåll och kan besvara frågor om texter, berätta om innehåll mycket språkligt korrekt

har mycket god textförståelse och kan utan hinder redogöra för innehåll, grammatiska konstruktioner och dra egna slutsatser med ett mycket korrekt språkbruk

hörförståelse

förstår till viss del auditivt material och kan göra enklare förklaringar

förstår huvudinnehållet och kan berätta och förklara ganska begripligt olika auditiva material

lyssnar, förstår och tar till sig olika auditiva situationer med god förståelse och gör korrekta innehållsberättelser

lyssnar, förstår och tar till sig olika auditiva situationers innehåll och kan besvara frågor om dessa, berätta om innehåll mycket språkligt korrekt

har mycket god hörförståelseförmåga och kan utan hinder redogöra för innehåll, grammatiska konstruktioner och dra egna slutsatser med ett mycket korrekt språkbruk

muntlig produktion

använder språket ganska begripligt i vardagliga situationer

använder språket begripligt och varierat i olika situationer

kan använda språket korrekt i många olika typer av situationer

använder ett mycket korrekt språkbruk för att förklara, redogöra, berätta eller bara kommunicera i olika varierande muntliga situationer

använder språket mycket obehindrat för att förklara, berätta, ställa frågor, analysera eller kommunicera i olika typer av kända och okända situationer

skriftlig produktion

kan uttrycka sig någorlunda begripligt i skrift

kan göra korrekta skriftliga redogörelser i olika situationer

kan använda språket korrekt i många olika typer av situationer,

använder ett mycket korrekt språkbruk för att förklara, redogöra, berätta eller bara kommunicera och gör få grammatiska fel

använder språket mycket obehindrat och grammatiskt korrekt för att förklara, berätta, ställa frågor, analysera eller kommunicera i olika typer av kända och okända situationer