projet Seconde fin du semestre avril-mai :

Arbetsuppgifter följande 3 veckor. Ett miniprojekt där du skall välja ett ämne du vill skriva och arbeta med. I uppgiften ingår att du arbetar med din presentation skriftligt och muntligt; att du går igenom ord och grammatik. Detta arbete skall sedan presenteras MUNTLIGT i mindre grupper (om några vill göra inför hela klassen går det bra, men bara några stycken, annars hinner vi inte med allt); vill man absolut INTE göra någon muntlig redovisning, inte heller för en mindre grupp, får man göra det med Stefan på överenskommen tid.

Arbetet presenteras SKRIFTLIGT i någon form (en powerpoint, en uppsats, en teaterpjäs med skrivet manus, en tuto etc).

Arbetet är ganska fritt och man kan t.ex. välja att läsa en bok, se förslag nedan, eller en egen utvald bok som man senare redovisar.

Arbetet skall omfatta ca 3 veckors lektionstid med ingående läxor. Arbetsprocessen är viktig och redovisa regelbundet hur du går tillväga och hur långt du kommit för Stefan. Spara och skicka in även ofärdiga uppgifter. Vra noga med källor.

Det som är kvar av steg 3 är: (flera av dessa moment kan ingå i det lilla projektarbetet)

·        några tidningsartiklar/texter

·        se till att man behärskar verben i olika tempus

·        konjunktiv

·        personliga pronomen

·        muntliga övningar

·        hörövningar

·        titta på téléfilm

 

moment 1

göra sig förstådd i olika muntliga situationer, på apoteket, på järnvägsstationen, i tunnelbanan, på muséet etc; kunna ställa frågor och besvara frågor

moment 2

prata och diskutera vardagliga ämnen, berätta utifrån t.ex. en tidning om något som hänt i Sverige eller Frankrike

moment 3

lyssna och förstå talad franska i form av film, teveinslag, berättelser etc; läxuppgift att titta på ett avsnitt av Plus Belle La Vie och försöka förstå handlingen

 

TDI (travail dirigé individuel)

film/media

göra en liten film, eller olika reklaminslag på franska; ämnet kan vara nästan vad som helst (presentera Västerås på franska) skriva manus, skriva upp viktiga glosor, skriva och utveckla sitt språk i vardagliga situationer; spelas in om presenteras för klassen

powerpoint

fördjupa sig inom ett ämnesområde (fransk sångare, idrottsman, den franska maten, en stad, ett fransktalande land etc) som sedan presenteras i olika former: en ppt, en film, ett vanligt worddokument, en teaterpjäs

teater

skriva egna sketcher, eller en pjäs, göra om en känd pjäs, använda en känd eller okänd pjäs som man spelar upp; gör en pjäs som förklarar de franska verben, spela upp en pjäs av Molière, en dag på Kopparlunden etc

undervisa

planera, förbereda och genomföra lektioenr i franska för t.ex. åk 8

text- och bokläsning

läsa vanliga texter, gå igenom, förstå, muntligt återberätta och lära sig grammatiken

 

tidsplanering:

TDI: avril

moment 1-3: mai

Kurskod: MODXXX03 Kursen moderna språk 3 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

Reception

Produktion och interaktion

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

1.    n3article1

2.    n3article2

3.    n3article3

4.    n3article4

5.    exercices oraux après les vacances

6.    No audio

7.    n3Noetmoi1 vidéo lido1

8.    No exercices

9.    No vidéo lecture

10.No extrait1

11.No extrait2

12.verbes44toustemps

13.verbes44toustempsdiades

14.verbestoustempsdiaordre

15.verbestoustempstabl

16.verbestousécrire

17.verbes et temps1

18.bdtout1 – bdtout2

19.Nopage63

20.Nopage71

21.Nodemande-parentsllido17

22.projet Seconde

23.construcphrases1

24.grammaire site

25.professeur Phifix

26.construphrases2

27.grammaire ex

28.gram complète

29.Delphine de Vigan faux

30.Delphine de Vigan vrai

31.Delphine de Vigan sué

32.compniv3classique

33.pronomsperso3

34.pronomsperso4blanc

35.verbesirr en ordre

36.verbes irrég+phrases

37.verbesirr+phrases1

38.några konjunkt3 - blanc

39.compvt2

40.le subjonctif

41.le verbe fêter

42.mots impos

43.vardagsdialoger

44.oraux

45.skilsmässa-fb+2

46.pour/contre Facebook?

47.fb: text – ljud

48.argent

49.Cyprien facebook;

50.n3bd - liste

51.n3article1

52.n3article2

53.n3article3

54.n3article4

55.vidéo choco losc68

56.nos chers voisins9