Les Petits Choux;SaSam17, Sabet17, EkEko17   

Voici le planning pour ce semestre

 

la semaine 13 ;

 

1.    zamours515 ; cuisine+pub

2.    oie234oien3

3.    jeu de conversation4

4.    n3Noetmoi1 vidéo lido1

5.    No exercices

6.    No vidéo lecture

7.    No extrait1

8.    No extrait2

9.    No audio

10.Nopage63

11.Nopage71

12.Nodemande-parentsllido17

13.projet Seconde

14.construcphrases1

15.grammaire site

16.professeur Phifix

17.construphrases2

18.grammaire ex

19.gram complète

20.Delphine de Vigan faux

21.Delphine de Vigan vrai

22.Delphine de Vigan sué

23.verbes44toustemps

24.verbes44toustempsdiades

25.verbestoustempsdiaordre

26.verbestoustempstabl

27.verbestousécrire

28.verbes et temps1

29.bdtout1 – bdtout2

30.compniv3classique

31.pronomsperso3

32.pronomsperso4blanc

33.verbesirr en ordre

34.verbes irrég+phrases

35.verbesirr+phrases1

36.några konjunkt3 - blanc

37.compvt2

38.le subjonctif

39.le verbe fêter

40.mots impos

41.vardagsdialoger

42.oraux

43.skilsmässa-fb+2

44.pour/contre Facebook?

45.fb: text – ljud

46.argent

47.Cyprien facebook;

48.n3bd - liste

49.n3article1

50.n3article2

51.n3article3

52.n3article4

53.vidéo choco losc68

54.nos chers voisins9

 

 

projet Seconde fin du semestre avril-mai :

Arbetsuppgifter följande veckor. Ett miniprojekt där du skall välja ett ämne du vill skriva och arbeta med. I uppgiften ingår att du arbetar med din presentation skriftligt och muntligt; att du går igenom ord och grammatik. Detta arbete skall sedan presenteras MUNTLIGT i mindre grupper (om några vill göra inför hela klassen går det bra, men bara några stycken, annars hinner vi inte med allt); vill man absolut INTE göra någon muntlig redovisning, inte heller för en mindre grupp, får man göra det med Stefan på överenskommen tid.

Arbetet presenteras SKRIFTLIGT i någon form (en powerpoint, en uppsats, en teaterpjäs med skrivet manus, en tuto etc).

Arbetet är ganska fritt och man kan t.ex. välja att läsa en bok, se förslag nedan, eller en egen utvald bok som man senare redovisar.

Arbetet skall omfatta ca 3 veckors lektionstid med ingående läxor. Arbetsprocessen är viktig och redovisa regelbundet hur du går tillväga och hur långt du kommit för Stefan. Spara och skicka in även ofärdiga uppgifter. Vra noga med källor.

Det som är kvar av steg 3 är: (flera av dessa moment kan ingå i det lilla projektarbetet)

·        några tidningsartiklar/texter

·        se till att man behärskar verben i olika tempus

·        konjunktiv

·        personliga pronomen

·        muntliga övningar

·        hörövningar

·        titta på téléfilm

 

moment 1

göra sig förstådd i olika muntliga situationer, på apoteket, på järnvägsstationen, i tunnelbanan, på muséet etc; kunna ställa frågor och besvara frågor

moment 2

prata och diskutera vardagliga ämnen, berätta utifrån t.ex. en tidning om något som hänt i Sverige eller Frankrike

moment 3

lyssna och förstå talad franska i form av film, teveinslag, berättelser etc; läxuppgift att titta på ett avsnitt av Plus Belle La Vie och försöka förstå handlingen

 

TDI (travail dirigé individuel)

film/media

göra en liten film, eller olika reklaminslag på franska; ämnet kan vara nästan vad som helst (presentera Västerås på franska) skriva manus, skriva upp viktiga glosor, skriva och utveckla sitt språk i vardagliga situationer; spelas in om presenteras för klassen

powerpoint

fördjupa sig inom ett ämnesområde (fransk sångare, idrottsman, den franska maten, en stad, ett fransktalande land etc) som sedan presenteras i olika former: en ppt, en film, ett vanligt worddokument, en teaterpjäs

teater

skriva egna sketcher, eller en pjäs, göra om en känd pjäs, använda en känd eller okänd pjäs som man spelar upp; gör en pjäs som förklarar de franska verben, spela upp en pjäs av Molière, en dag på Kopparlunden etc

undervisa

planera, förbereda och genomföra lektioenr i franska för t.ex. åk 8

text- och bokläsning

läsa vanliga texter, gå igenom, förstå, muntligt återberätta och lära sig grammatiken

 

tidsplanering:

TDI: avril

moment 1-3: mai

Kurskod: MODXXX03 Kursen moderna språk 3 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

Reception

Produktion och interaktion

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

 

1.    devoir 12; grammaire diverse

2.    textes-temps 1

3.    jeu chanson 4

4.    textes-temps 2

5.    verbes emploi

6.    107 situations diverses

7.    110 mots impos

8.    111 être-avoir temps

9.    112 vardagsdialoger

10. muntliga kommunikationsövningar2

11.läsa text om skilsmässa facebook1+2

12.pour ou contre Facebook?

13.lyssna och följ med i texten om Facebook: text – ljud

14.läsa och förstå Monopolglosor + spela

15.Cyprien facebook;

16. changement d’heure

17. origine heure d’été

18.Maginot

19.n3jeu musical 6

20.jeu chanson4

21.jeu chanson 4a

22.jeu chanson4jéo

23.glosor.eu1reesto

24.au resto1

25.au resto1 – 2 - 3 – 4 - 5

26.jeuresto1 – 2 – 3 - 4

27.restorap - paroles

28.restorapauditif – vocdia - eu

29.site fle au resto1 - 2

30.nourriture voc

31.31 resto1             

32.32 resto2              x

33.33 resto3              x

34.31 resto1             

35.34 resto4              x

36.35 resto5              x

37.36 resto6              x

38.34 resto4              x

39.37 resto7plan       x

40.38 resto8              x

41.39 resto9              x

42.37 resto7plan       x

43.40 resto10              x

44.41 resto11jeu            x

45.73 au rest1 glosor.eu 

46.40 resto10              x

47.74 resto2 glosor.eu

48.légumes

49. Damiens friterie

50.74 resto2 glosor.eu

51.Damiens au resto

52.chanson au resto

53.Max bouffe au resto

54.Cyprien McDo